Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Anunţuri • Ştiri • Comunicate

Font Size -Font Size +

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea atribuirii denumirii de ,,PIAȚA TRICOLORULUI” pieței din Municipiul Câmpia Turzii situată între Palatul Cultural "Ionel Floașiu” și Biserica Or


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea atribuirii denumirii de ,,PIAȚA TRICOLORULUI” pieței din Municipiul Câmpia Turzii situată între Palatul Cultural ,,Ionel Floașiu” și Biserica Ortodoxă II". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, raportul de specialitate, expunerea de motive și planul de situație privind acest proiect...

10 Februarie 2016
  442 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții de consilier juridic IA, pe durata nedeterminata, la Aparatul Consiliului Local


Detalii în ataşament.

10 Februarie 2016
  543 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată pe str. Aviatorilor


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 5, situată pe str. Aviatorilor". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, caietul de sarcini privind închirierea acestor spații, planul de situație și extrasul CF al acestui spațiu...

10 Februarie 2016
  450 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ, încheiere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind privind “PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINţă FAţă DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN C.U. NR. 80/14.07.2015 în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str...

09 Februarie 2016
  421 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț PUZ, începere etapa II


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament gasiţi conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRAPROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE cu funcţiuni COMPLEMENTARE Mun...

09 Februarie 2016
  469 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ, încheiere etapa I


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE cu funcţiuni COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr...

09 Februarie 2016
  419 vizualizari |  citeste mai mult 

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Câmpia Turzii, disponibile pentru anul 2016


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Câmpia Turzii, disponibile pentru anul 2016". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, anexa nr...

04 Februarie 2016
  554 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii; ANUNţ PRIVIND INTENţIA DE ELABORARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE ZONă UNITăţI AGRICOLE în ZONă INDUSTRIALă, AGRO-INDUSTRIALă, DEPOZITARE cu funcţiuni COMPLEMENTARE Mun.Câmpia Turzii, str...

02 Februarie 2016
  426 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 161 din 17.12.2015 şi care fac dovada că au depus: a) garanţia de participare la licitaţie; b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la şedinţa de negociere directă, dacă este cazul; c) pentru societăţi comerciale: - copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului; - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; d) pentru persoanele fizice autorizate: - copie de pe actul de identitate; - copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz; - dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; - dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; e) pentru persoane fizice: - copie de pe actul de identitate; - dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data şedinţei de negociere directă, în original sau copie legalizată; Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până la data de 18...

01 Februarie 2016
  413 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții de muncitor calificat la Serviciul Administratia Pietelor


Detalii în ataşament.

29 Ianuarie 2016
  707 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de asistent medical la Centrul de Zi pentru persoane varstnice


Detalii în ataşament.

28 Ianuarie 2016
  625 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUD


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINţă FAţă DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN C.U. NR. 80/14.07.2015 în jud. Cluj, mun...

25 Ianuarie 2016
  560 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Tabel cu autorizaţiile taxi atribuite prin procedura de atribuire din 14.01.2016


Puteți consulta lista în atașament

25 Ianuarie 2016
  630 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 19.11.2015 şi închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor din incinta fostei Centrale Termice nr. 10, situată pe str. Gh. Bariţiu nr. 40C". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, caietul de sarcini privind închirierea acestor spații și extrasul CF al acestui spațiu...

22 Ianuarie 2016
  478 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 În atenţia cetățenilor


În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 – republicatǎ, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetǎţenilor români, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii, aduce la cunoştinţă obligativitatea fiecărui cetăţean român de a deţine un act de identitate valabil. Astfel, facem un apel către toţi cetăţenii care au domiciliul în Municipiul Câmpia Turzii şi în cele 7 comune arondate: (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viişoara, Luna, Călăraşi şi Ploscoş), pentru a verifica periodic termenul de valabilitate a actului de identitate, sau care nu au solicitat eliberarea acestuia la vârsta de 14 ani, să se prezinte la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii, Strada 1 Decembrie 1918 nr...

21 Ianuarie 2016
  463 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Sociale


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Sociale" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, regulamentul propriu-zis cu anexele sale, expunerea de motive și raportul de specialitate, privind acest proiect...

18 Ianuarie 2016
  492 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Comunicat de presă privind Decizia Civilă nr. 459/2015 a Curţii de Apel Cluj


Prin Decizia Civilă nr. 459/2015 a Curţii de Apel Cluj, au fost respinse recursurile declarate de Municipiul şi Consiliul Local ale municipiului Câmpia Turzii împotriva sentintei civile nr. 1955/2015 pronunţată de Tribunalul Cluj, astfel că aceasta a rămas definitivă şi a fost pusă în executare în sensul reîncadrării în funcţia de viceprimar a domnului Dorin Nicolae LOJIGAN, plăţii indemnizaţiei datorate până la reîncadrare precum şi a cheltuielilor de judecată...

15 Ianuarie 2016
  549 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Aviz emis în sedinta CTATU din 14.01.2016


Detalii în ataşament.

15 Ianuarie 2016
  555 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs în vederea ocupării unei funcții de asistent medical la Centrul de zi pentru persoane varstnice, SPLAS


Detalii în ataşament.

14 Ianuarie 2016
  636 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele finale ale concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de bucătar si a 4 funcţii contractuale vacante de ingrijitori, la Centrul de Educaţie timpurie Antepreşcolară


Detalii în ataşament.

12 Ianuarie 2016
  659 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele finale ale concursul de ocupare a functiei contractuale temporar vacante de administrator si a 4 funcţii contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educaţie timpurie Antepreşcolar


Detalii în ataşament.

12 Ianuarie 2016
  630 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ªedinţa CTATU, 14/01/2016 ora 12.00


Detalii în ataşament.

11 Ianuarie 2016
  524 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INTERVIULUI la concursul pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de administrator şi a 4 funcţii contractuale vacante de educatori puericultori, la Centrul de Educaţie Timpurie Antepre&#


Detalii în ataşament.

08 Ianuarie 2016
  752 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele interviului la concursul de ocupare a unei fbncţii contractuate vacante de bucătar şi a 4 funcţii contractuale de îngrijitori la Centrul de Educaţie Timpurie Anteprescolară organizat în


Detalii în ataşament.

08 Ianuarie 2016
  616 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ANUNţ DE ÎNCHIRIERE


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea imobilului construcţie situat în Câmpia Turzii, str. Andrei Mureşanu, nr. 20, în vederea utilizării spaţiilor componente cu destinaţia de birouri. Detalii în ataşament.

07 Ianuarie 2016
  599 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de administrator si a 4 funcţii contractuale vacante de educatori puericultori, la Central Educaţie Timpurie Antepreşcolara, din data de 06.01.2016


Detalii în ataşament.

06 Ianuarie 2016
  741 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele probei practice la concursul de ocupare a unei funcţii contractuale vacarit de bucătar şi a 4 funcţii contractuale de înrigrijitori la Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară o


Detalii în ataşament.

06 Ianuarie 2016
  675 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare/autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, operatorilor economici care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv cele de alimentație publică pe raza Municipiului Câmpia Turzii "...

05 Ianuarie 2016
  554 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2016". În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, anexa - proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016...

05 Ianuarie 2016
  730 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTăRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015


Detalii în ataşament.

04 Ianuarie 2016
  675 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de administrator şi a 4 funcţii contractuale vacante de educatori puericultori la Centrul


Detalii în ataşament.

29 Decembrie 2015
  751 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal incheiat cu ocazia selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de bucătar şi a 4 funcţii contractuale vacante de îngrijitori la Centrul de Educaţie


Detalii în ataşament.

29 Decembrie 2015
  602 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 ANUNţ DE ÎNCHIRIERE


Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea a şase spaţii comerciale, situate în municipiul Câmpia Turzii, Piaţa Mureşului. Detalii în atașament.

29 Decembrie 2015
  638 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


In temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, – în etapa implicării publicului în elaborarea propunerilor preliminare

23 Decembrie 2015
  526 vizualizari |  citeste mai mult 

 


Fie ca Pruncul născut în ieslea din Betleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. La mulţi ani! PRIMAR, Radu HANGA

21 Decembrie 2015
  523 vizualizari |  citeste mai mult 

 


Spiritul Crăciunului să vă mângâie sufletul, să vă aducă bucurii, prosperitate, fericire, noroc şi oameni dragi aproape! Sărbători Fericite! La mulţi ani! VICEPRIMAR, Dorin Nicolae LOJIGAN

21 Decembrie 2015
  518 vizualizari |  citeste mai mult 

 


Fie ca Spiritul Crăciunului să vă mângâie sufletele, să vă aducă bucurii, prosperitate şi oameni dragi aproape. La mulţi ani! ADMINISTRATOR PUBLIC, Petre POP

21 Decembrie 2015
  515 vizualizari |  citeste mai mult 

 Centralizator privind rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de expert rom la SPLAS


Detalii în ataşament.

21 Decembrie 2015
  574 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele interviului la concursul pentru ocuparea postului de expert rom la SPLAS


Detalii în ataşament.

21 Decembrie 2015
  546 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de expert rom la SPLAS


Detalii în ataşament.

17 Decembrie 2015
  621 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 În atenţia societăților de publicitate media


Primăria municipiului Câmpia Turzii, anunţă societăţile media, să depună ofertele de preţ pentru serviciile de publicitate pentru anul 2016, presă scrisă şi on-line, până la data de 31.12.2015. Detalii în ataşament.

16 Decembrie 2015
  544 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


PRIVIND ETAPA APROBăRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: CONSTRUIRE CASă P+E, str. Luncii, nr. 20, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii, precum şi a Legii 544/2001 În ataşament gasiţi Proiectul de HCL, expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi raportul de specialitate al Serviciului A...

15 Decembrie 2015
  556 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii În ataşament gasiţi conform anexei 3 la HCL, Model panou 2 privind CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+E, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, (conform anexei 3 la HCL, Model panou 2)

15 Decembrie 2015
  489 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii Nu au fost depuse propuneri şi sesizări privind PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, – în faza intenţiei de elaborare

15 Decembrie 2015
  512 vizualizari |  citeste mai mult 

 Anunț Autoritatea Electorala Permanenta


Avand in vedere ca incepand cu luna noiembrie 2015, Autoritatea Electorala Permanenta a demarat campania de contactare, informare si selectare a persoanelor care pot face parte din Corpul expertilor electorali, informam pe cetatenii din Campia Turzii care doresc sa faca parte din acest corp, ca pot gasi cererea tip de inscriere la registratura Primariei municipiului Campia Turzii sau in atasamentul anuntului. Pentru o informare cat mai buna in ce priveste persoanele care pot face parte din Corpul expertilor electorali precum si actele care trebuiesc anexate la cerere, va solicitam sa cititi materialul de informare din atasament, pus la dispozitie de catre Autoritatea Electorala Permanenta...

15 Decembrie 2015
  758 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal încheiat cu ocazia selecției dosarelor înscrise la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de kinetoterapeut pe durată nedeterminată


Detalii în ataşament.

14 Decembrie 2015
  622 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proces verbal privind selectia dosarelor pentru functia de referent I expert rom


Detalii în ataşament.

11 Decembrie 2015
  570 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț concurs privind 10 locuri vacante la Centrul de Educatie Timpurie Anteprescolara Detalii în ataşament.


Detalii în ataşament.

11 Decembrie 2015
  878 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice


În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice ,,Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea preţurilor de închiriere a locurilor publice, a spaţiilor şi terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016" În ataşamentul prezentului anunț avem: proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate, anexele nr...

11 Decembrie 2015
  527 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament

 Anunț PUZ


În temeiul prevederilor HCL 27/21.03.2013 privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Câmpia Turzii ANUNţ PRIVIND INTENţIA DE ELABORARE pentru întocmirea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea EXTINDERE şi MANSARDARE CASă P+M, str. Decebal, nr. 8, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, (conform anexei 3 la HCL, Model panou 1)

10 Decembrie 2015
  536 vizualizari |  citeste mai mult descarca atasament
Primaria
Sambata, 25 Martie 2017
vizitator: 54.87.112.248