Compartimentul de Audit Public Intern

1100

Compartimentul de audit public intern reprezintă structura funcţională de bază organizată ca activitate independentă şi obiectivă în domeniul auditului intern, în subordinea directă a primarului Municipiului Câmpia Turzii.

Compartimentul de audit efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

La nivelul municipiului Câmpia Turzii, auditul public intern se exercită cel puţin o dată la 4 ani, asupra tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul entității publice, inclusiv asupra activităţilor entităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia.

Prioritizarea misiunilor de audit intern se face pe baza analizei de risc şi a solicitărilor Curţii de Conturi a României.

Atribuţiile compartimentului de audit public intern

 1. elaborează/actualizează norme specifice privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, avizate de către compartimentul de audit intern de la nivelul entităţii publice ierarhic superioare, dacă nu se dispune altfel;
 2. elaborează proiectul Planului multianual de audit intern, şi pe baza acestuia, proiectul Planului anual de audit intern şi le înaintează spre analiză şi aprobare conducătorului entităţii publice; efectuează actualizarea planurilor de audit în funcție de modificările legislative și organizatorice sau la solicitarea expresă a Unității Centrale de Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI);
 3. efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; efectuarea activității de supervizare a misiunilor de audit intern
 4. informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice, precum şi despre consecinţele acestora;
 5. raportează periodic la solicitare asupra constatărilor, recomandărilor şi concluziilor rezultate din activitatea de audit intern;
 6. elaborează Raportul anual al activităţii de audit intern şi îl supune analizei şi aprobării conducătorului entităţii publice;
 7. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, informează imediat conducătorul entităţii publice şi structura de control intern abilitată să continue cercetările;
 8. verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern în cadrul compartimentului de audit intern din entităţile publice aflate în subordinea/sub autoritatea entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea şi formulează recomandări care să determine creşterea performanţelor muncii de audit intern.

Obiectivele compartimentului de audit intern sunt stabilite astfel încât să sprijine entitatea/structura auditată în următoarele direcţii:

 1. asigurarea bunei administrări a patrimoniului;
 2. respectarea conformităţii în planificarea şi desfăşurarea activităţii;
 3. asigurarea unor sisteme informatice fiabile;
 4. îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor, control şi guvernanţă;
 5. îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii activităţilor şi operaţiunilor.

În funcţie de natura acestora, misiunile de audit intern ce se derulează în cadrul compartimentului de audit intern, sunt:

 1. misiuni de asigurare;
 2. misiuni de consiliere;

Serviciile de asigurare furnizate de auditorii interni în activitatea lor acoperă:

 1. auditul de regularitate, care reprezintă examinarea tuturor activităţilor desfăşurate la nivelul entităţii publice, sub aspectul respectării cadrului normativ, principiilor, regulilor, procedurilor şi metodologiilor care le sunt aplicabile;
 2. auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru atingerea ţintelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
 3. auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient; pentru deficienţele identificate sunt formulate recomandări care determină corectarea acestora.

Serviciile de consiliere furnizate de auditorii interni în activitatea lor acoperă:

 1. furnizarea de consultanţă privind dezvoltarea de noi programe, sisteme şi procese şi/sau efectuarea de schimbări semnificative în programele şi procesele existente, inclusiv proiectarea de strategii de control corespunzătoare; consultanţa are ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând totodată propuneri de soluţii pentru eliminarea acestora;
 2. facilitarea înţelegerii, care constă în acordarea de asistenţă privind obţinerea de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului responsabil cu implementarea acestora;
 3. formarea şi perfecţionarea profesională, care constă în furnizarea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la procesele de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, prin organizarea de cursuri şi seminare.

 

Contact

 • Strada: Laminoriștilor nr. 2, camera 31, etaj 1.
 • Telefon: 0364 135 624, int.124
 • E-mail: audit@campiaturzii.ro

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30

FIȘIERE

Total Documente: 1