Administrator public

673

Atribuții Administrator public

Atribuții Administrator Public

  1. Asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţă şi eficacitate a aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpia Turzii şi în mod special a compartimentelor funcţionale pe care le coordonează, după cum urmează:

Direcţia Arhitect Șef: coordonarea activităţilor în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice locale precum și în evidența și gestiunea patrimoniului municipiului.

Scopurile principale sunt:

– dezvoltarea durabilă a comunității;

– coordonarea activitățiilor de dezvoltare teritorială;

– amenajarea teritoriului și urbanism;

– protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unității administrativ teritoriale .

Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului: monitorizarea următoarelor activități: îndrumarea şi verificarea asociaţiilor de proprietari, evidenţa și gestiunea locuinţelor din fondul locativ, evidenţa şi gestiunea terenurilor şi construcţiilor proprietatea municipiului Câmpia Turzii, activitatea de pescuit recreativ/sportiv  în incinta zonei de agrement  ”Trei  Lacuri”.

Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului: asigură activitatea de relații cu publicul pe linie de urbanism și de amenajare a teritoriuluii;

Serviciul Achiziţii publice: coordonează activitatea privind achiziţiile publice în scopul realizării programelor de lucrări publice la nivelul municipiului Câmpia Turzii;

Serviciul Administrația pieţelor: coordonarea activităţilor specifice în pieţelor agroalimentare şi a factorilor necesari derulării acestora în condiţii cât mai optime, atât pentru comercianţi cât şi pentru cetăţeni, respectarea legislaţiei în vigoare, hale şi pieţe aflate în administrarea municipiului Câmpia Turzii;

  1. Pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul instituţiei, administratorul public:

Propune soluţii pentru îmbunătăţirea funcţionării aparatului de specialitate al primarului
municipiului Câmpia Turzii.

Face propuneri referitoare la asigurarea şi managementul resurselor umane, financiare, tehnice şi/ sau materiale ale Primăriei municipiului Câmpia Turzii, pe care le gestionează în limita competenţelor ce îi sunt delegate de primarul municipiului Câmpia Turzii.

Propune planuri de acţiune pentru implementarea strategiilor Primăriei municipiului Câmpia Turzii şi urmăreşte realizarea acestora.

Asigură gestionarea şi utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică şi privată a municipiului Câmpia Turzii.

Face propuneri privind repartizarea clară a responsabilităţilor între compartimentele de muncă pe care le gestionează.