Secretar

2288

Atribuțiile secretarului

 1. Avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului și contrasemnează, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local, hotărârile pe care le consideră legale;
 2. Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă ale Consiliului Local, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi stampilarea acestora;
 3. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi primar, precum şi între aceste autorităti şi Prefect;
 4. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a Hotărârilor Consiliului local și a Dispozițiilor primarului, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;
 6. Asigură procedurile de convocare ale Consiliului local, efectuarea lucrărilor de secretariat, asigură comunicarea ordinii de zi, urmarește întocmirea procesului-verbal al şedinţelor Consiliului Local şi redactarea Hotărârilor Consiliului Local;
 7. Pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul Consiliului;
 8. Urmărește pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 9. Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor, prin aparatul propriu al Consiliului Local;
 10. Numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
 11. Informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului Local;
 12. Urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile 47 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 13. Prezintă în faţa consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării Consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
 14. Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local;
 15. Prin derogare de la prevederile 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (8^1) sau, după caz, la art. 99 alin. (9) din Legea nr. 215/2001, secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente;
 16. Comunică, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, Camerei Notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde: numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului; data decesului, în format zi, lună, an; data naşterii, în format zi, lună, an; ultimul domiciliu al defunctului; bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol; date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea. Atribuţia prevăzută poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofiţerii de stare civilă;
 17. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau de regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local.

Contact

Nume: Niculae ȘTEFAN

Adresa: Municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 2, camera 3

Tel: (0040) – 264 – 368001 interior 115

E-mail: secretar@campiaturzii.ro