Amenajare zonă cultural -recreativă „Trei Lacuri“ din Municipiul Câmpia Turzii

23

Denumirea beneficiarului: Municipiul Câmpia Turzii

Număr de referință: contract de finanțare nr. 5272/15.04.2020, cod SMIS 123124

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea Regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavoriate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1  – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

 Autoritate de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organism intermediar al programului: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Data de începere a proiectului: 16.02.2018

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Perioada de implementare: 71 de luni

Valoare totală a proiectului: 31.118.716,30 lei, din care 19.794.375,0 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 3.027.375,0 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 465.750,0 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile 7.831.216,30 lei

Obiectivul general al proiectului constă în revitalizarea fizică, socială și economică a zonei denumită generic „Trei Lacuri” din Municipiul Câmpia Turzii, în scopul îmbunatățirii calității vieții populației Municipiului în general și a grupurilor de persoane vulnerabile din localitate, în particular (în special șomeri, persoane cu nivel de educație scăzut, persoane cu dizabilități, tineri sub 18 ani, persoane vârstnice, persoane aflate în risc de excluziune socială). Proiectul își propune crearea unui Complex Cultural-Recreativ unic în Regiunea Nord-Vest prin dimensiune, inovație și complexitate, ce presupune:

– Crearea unui ansamblu de clădiri cu funcțiuni culturale (muzeu, mediatecă, spații multifuncționale pentru organizarea de evenimente cultural-educative, spații expoziționale);

– Crearea unei zone recreative de tip piațetă scufundată, incluzând și amfiteatru exterior cu scenă  și clădire cu expozor natural;

–  Amenajarea complexă a Parcului „Trei Lacuri”, prin crearea a două puncte de observație, teren polisportiv, loc de joacă pentru copii, pump track, pontoane (de promenadă, plutitoare și debarcader), pod scufundat, amenajare rețea de alei carosabile, parcări, alei pietonale și velo, sistem de iluminat, supraveghere video și punct gospodaresc;

– Crearea de zone de relaxare/plajă;

– Reabilitarea unui drum vicinal care va asigura accesul către complex.

Proiectul va asigura păstrarea specificului local prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților socio-culturale, de relaxare și divertisment în aer liber. Scopul principal al investiției este în strânsă legătură cu obiectivul specific 13.1 al Priorității de Investiții 9b, respectiv Îmbunătățrea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Amenajarea complexă a Zonei Cultural-Recreative „Trei Lacuri”, prin:

– construire clădire cu funcțiune culturală (muzeu ihtiologic, plante acvifere, floră și faună locală cu specimene împăiate) în suprafață de 941,20 mp;

– construire clădire cu săli multifuncționale destinate activităților cultural-educative (339,85 mp), incluzând sală de mediatecă  în suprafață de 102,09 mp;

– amenajare amfiteatru în aer liber cu scenă și clădire cu expozor natural;

– amenajare complexă a spațiului cu loc de joacă pentru copii (1.153,12 mp), teren polisportiv     (1.778 mp), pump track (586,65 mp), trasee pietonale (11.457,52 mp), piste de biciclete (7.002 mp);

– amenajare zonă de promenadă cu 2 puncte de observare și 2.294,14 mp de pontoane;

– amenajare zonă de relaxare/plajă, în suprafață de 15.000 mp;

– amenajare spații verzi în suprafață de 102.586,84 mp.

  1. Reabilitare drum vicinal de acces în suprafață de 6.120 mp și lungime de 730 ml către Zona „Trei Lacuri”:

– refacere 4.669 mp suprafață carosabilă;

– realizare 1.451 mp trotuare, pistă de biciclete și borduri.

  1. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Municipiului Câmpia Turzii, prin abordarea integrată a nevoilor de natură socio-culturală și recreativă a populației, cu un accent special asupra grupurilor de persoane vulnerabile/defavorizate.

Rezultatele așteptate:                                                                                                   

– Construirea unui ansamblu de clădiri cu funcțiuni cultural-educative (muzeu, sală de mediatecă, spații multifuncționale pentru organizarea de evenimente, spații expoziționale); –  Crearea unei zone recreative de tip piațetă scufundată, incluzând și amfiteatru exterior cu scenă și clădire cu expozor natural;

–  Amenajarea complexă a parcului „Trei Lacuri”, prin crearea a două puncte de observație, teren polisportiv, loc de joacă pentru copii, pump track, pontoane (de promenadă, plutitoare și debarcader), pod scufundat, amenajare rețea de alei carosabile, parcări, alei pietonale și velo, sistem de iluminat, supraveghere video și punct gospodaresc;

– Crearea de zone de relaxare/plajă;

– Amenajare de spații verzi;

– Reabilitarea unui drum vicinal care va asigura accesul către complex.

INFORMAȚII CONTRACTORI:

Nr.

crt.

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 5272/15.04.2020 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul și data semnării contractului
1 S.C. SPORT PLAY SISTEMS S.R.L. Servicii de elaborare documentații tehnice – Studiu de fezabilitate  – Amenajare zonă de agrement “Trei Lacuri” din Municipiul Câmpia Turzii Achiziție directă 73.500 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 16/ 07.03.2018
2 S.C.SYNESIS PARTENERS S.R.L.  Servicii de consultanță pentru “Amenajare zonă cultural- recreativă “Trei Lacuri“ din Municipiul Câmpia Turzii Achiziție directă 17.500 lei (neplătitor de  TVA) 42/ 20.04.2018
3 S.C. URBA S.R.L. Servicii de elaborare documentații tehnice -Elaborare documentație PUZ   – Amenajare zonă cultural-recreativă “Trei Lacuri”  și drum vicinal Achiziție directă 25.000 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 23/ 23.03.2018
4 PFA MOLDOVAN ANDREI ZOLTAN Servicii cadastrale, documentații, ridicări topografice, rectificări-Servicii întocmire plan topografic Achiziție directă 2.500 lei (neplătitor de  TVA) 97/ 18.06.2018

           

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.inforegio.ro/ sau facebook.com/inforegio.ro