Direcția Arhitect Șef

555

Atribuții

Reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din cadrul administrației publice locale precum și în evidența și gestiunea patrimoniului municipiului;

Desfășoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt:

 • dezvoltarea durabilă a comunității;
 • coordonarea activitățiilor de dezvoltare teritorială;
 • amenajarea teritoriului și urbanism;
 • protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Arhitectul-șef nu poate fi subordonat unui alt funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, indiferent de tipul structurii pe care o conduce, direcție generală, direcție sau serviciu. În activitatea lor, arhitecții-șefi sunt sprijiniți de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.

Cooperează permanent cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel național, politicilor sectoriale, programelor naționale și proiectelor prioritare.

Structura de specialitate condusă de arhitectul-șef al municipiului îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • Iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic, avizează și propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum și documentaţiile de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 • Convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;
 • Întocmește, verifică din punct de vedere tehnic și propune emiterea avizelor de oportunitate, a certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire;
 • Urmărește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană și a politicilor urbane, precum și a documentaţiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 • Asigură gestionarea, evidenţa și actualizarea documentaţiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
 • Organizează și coordonează constituirea și dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
 • Coordonează și asigură informarea publică și procesul de dezbatere și consultare a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
 • Participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare și le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate;
 • Avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate;
 • În vederea asigurării dezvoltării coerente și durabile, corelării priorităţilor de dezvoltare și eficientizării investiţiilor publice, valorificării resurselor naturale și culturale, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane și zonelor metropolitane definite conform legii elaborează strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale;
 • Avizarea și controlul implementarii documentațiilor de amenajare a teritoriului;
 • Inițierea, coordonarea și consultanță în elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului inițiate de administrația publică locală;
 • Avizarea strategiilor de dezvoltare urbană, politicilor urbane, planurilor de acțiune;
 • Inițierea, coordonarea și consultanță în elaborarea strategiilor de dezvoltare urbana, politicilor urbane, planurilor de acțiune inițiate de administrația publică locală;
 • Avizarea și controlul implementarii instrumentelor de control al dezvoltarii urbane (planuri de urbanism, zonificari, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății);
 • Inițierea, coordonarea și consultarea în colaborare a instrumentelor de control al dezvoltării urbane (planuri de urbanism, zonificari, regulamente de urbanism și construire, regulamente de administrare a proprietății);
 • Asigură integrarea competitivă a localității în contextul dezvoltării la nivel european, urmărind viziunea comuna a actorilor implicați în proces prin adaptarea propunerilor locale și regionale la strategiile și politicile naționale și europene;
 • Urmărirea și evaluarea permanentă a rezultatelor neprevăzute din domeniul de activitate (pe masură ce necesitățile și resursele evoluează) precum și propunerea de soluții și acțiuni eficiente de corectare a acestora ținând cont de realitatea economică și de dezvoltarea durabilă;
 • Inițierea și coordonarea constând în colectare, stocare, administrare date urbane și informații geospațiale  și participare la GIS;
 • Asigură evidența și administrarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
 • Întocmirea, verificarea, legalității din punct de vedere tehnic și eliberarea actelor de autoritate în domeniu (autorizații de construire/desființate, regularizări taxe de autorizare în construcții, certificate de nomenclatură stradală);
 • Întocmirea, verificarea legalității din punct de vedere tehnic și eliberarea (certificat de urbanism în vederea construirii/desfințării, operațiuni notariale/comasări/parcelări/dezmembrări în vederea construirii, adeverințe de intravilan/extravilan, avize comisii de specialitate coordonate);
 • Asigură consultarea populației și a actorilor interesați în procesul planificării urbane prin mediatizarea necesară pentru punerea în valoare a acțiunilor;
 • Inițierea, coordonarea și controlul armonizării proiectelor de investiții în infrastructură (tehnico-edilitară, rutieră);
 • Coordonarea activității de protejare a monumentelor aflate în patrimoniul municipiului.
 • Colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul primăriei în elaborarea şi aplicarea PUG, PUD, PUZ, cât şi a altor programe de dezvoltare urbană;