Direcția Tehnnică

548
 • Iniţiază proiecte, urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnice şi asigură realizarea investiţiilor publice pentru drumuri, pasaje etc., ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice;
 • Răspunde de derularea lucrărilor de investiţii, respectarea termenelor şi efectuarea recepţiilor;
 • Colaborează cu Direcţia Economică şi cu celelalte direcţii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local;
 • Urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiţii, reparaţii, amenajări, etc.;
 • Urmăreşte și monitorizează derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare şi întreţinere a drumurilor publice din municipiu;
 • Urmăreşte şi monitorizează derularea contractului de delegare a serviciului de salubrizare a municipiului;
 • Urmăreşte şi stabileşte măsurile necesare, precum şi necesarul de surse financiare pentru:
  a. întreţinerea şi repararea drumurilor, străzilor, pasajelor;
  b. salubrizarea municipiului;
  c. întreţinerea şi revizuirea periodică a dotărilor stradale, aparate de joacă;
  d. iluminat public;
  e. promovarea lucrărilor de investiţii;
 • Ia măsuri pentru buna funcţionare a locurilor şi parcurilor de agrement prin repararea şi înlocuirea dotărilor acestora;
 • Propune Primarului proiectul de statut al personalului, structura organizatorică, numărul de personal, atribuţiile de serviciu şi fişa postului şi sancţionarea personalului din cadrul direcţiei;
 • Urmăreşte şi monitorizează derularea contractului de de iluminat public al municipiului;
 • Întocmeşte şi urmăreşte programele anuale de întreţinere şi extindere a reţelelor de iluminat public şi urmăreşte consumurile de energie electrică pentru acesta;
 • Urmărește repararea fântânilor publice;
 • Asigură întocmirea programului anual al achiziţiilor publice după aprobarea bugetului, respectând reglementările în vigoare;
 • Asigură documentaţiile necesare achiziţiilor publice şi organizează procedurile de achiziţii publice;
 • Urmăreşte executarea lucrărilor în conformitate cu contractele încheiate;
 • Urmăreşte rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Identifică surse de finanțare și analizează încadrarea în criteriile de eligibilitate, cu scopul finanţării proiectelor din surse extrabugetare, respectiv din fonduri externe şi având ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor locale, contribuind astfel la creşterea numărului de contribuabili (prin dezvoltare locală, creşterea numărului de investitori, creşterea numărului IMM-urilor locale etc.), a cotei de colectare a taxelor şi impozitelor locale (fondurile externe atrase urmăresc şi creşterea calităţii vieţii, atribut menit să permită contribuabililor îndeplinirea obligaţiilor fiscale);
 • Urmărește coordonarea activității Serviciului Administrav;
 • Îndrumă, urmăreşte şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecarui angajat în rezolvarea legală, competentă şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată.
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului.