Măsuri și instrumente pentru planificare strategică și simplificare a procedurilor administrative în Municipiul Câmpia Turzii

917

Măsuri și instrumente pentru planificare strategică și simplificare a procedurilor administrative în Municipiul Câmpia Turzii

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Apel POCA 661/2/1, CP 13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Autoritate de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Data de începere a proiectului: 02.07.2020

Data finalizării proiectului: 02.04.2022

Perioada de implementare: 21 luni

Valoare totală a proiectului: 3.084.669,41 lei, (respectiv 649.404,09 euro) din care 2.621.969,00 lei reprezintă valoarea finațării nerambursabile din FSE, 401.007,02 lei valoarea finanțării nerambursabile din bugetul național și 61.693,39 lei valoarea contribuiției proprii a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Câmpia Turzii prin planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru
cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea proceselor) și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1: Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office, dar și back-office prin introducerea unor soluții aplicative noi și integrarea cu cele existente, în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetățenilor si asigurarea accesului online
www.poca.ro la serviciile publice gestionate de municipiu din domeniul asistenței sociale, urbanism și siguranță și ordine publică.

OS2: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul municipiului, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 32 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește managementul strategic și utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

OS3: Dezvoltarea capacității necesare în vederea fundamentării deciziilor și planificării strategice pe termen lung, prin implementarea unor măsuri și instrumente pentru planificare strategică, inclusiv elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată a
Municipiului Câmpia Turzii 2021-2027.

Rezultatele așteptate:
Rezultat program 1. Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Rezultat proiect 1 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată a Municipiului Câmpia Turzii 2021-2027.

Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 2. Sistem informatic ce
furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor și asigură accesul online la o gamă extinsă de servicii publice gestionate de municipiu din domeniul asistenței sociale, urbanismului și siguranței și ordinii publice.

Rezultat program 5. Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile șiinstituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 3. 32 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice
implementate în cadrul proiectului. Persoanele în cauză vor fi evaluate și vor primi un certificat din partea furnizorului, care va realiza instruirea prin personalul specializat (formatori).

IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE

DEZVOLTARE DURABILĂ
Printre efectele implementării proiectului, prin prisma dezvoltării durabile se poate enumera utilizarea eficientă și responsabilă a resurelor.

Poluatorul plătește
Proiectul respectă principiul ,,poluatorul plătește”, conform căruia poluatorul este obligat să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare. Proiectul contribuie la aplicarea
principiilor orizontale din Acordul de Parteneriat (secțiunea 1B- Aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 5, 7, 8 din Regulamentul UE nr.1303/2013), referitor la dezvoltarea durabilă, inclusiv respectarea principiului ,,poluatorul plătește”. Instituirea principiului poluatorul plătește asigură reflectarea în prețul
produselor a costurilor de producție, incluzând costurile asociate poluării, degradării resurselor și prejudicierii mediului. Costurile pentru protecția mediului sunt reflectate sau ,,internalizate” în prețul fiecărui bun. Rezultatul constă în aceea ca, produsele
mai puțin poluante vor necesita costuri mai reduse, iar consumatorii se vor putea orienta către produsele mai puțin poluante. Consecințele majore se vor concretiza într-o utilizare mai eficientă a resurselor și în generarea unei poluări mai reduse. În
cadrul proiectului sunt respectate următoarele categorii de criterii privind performanțele ecologice: reducerea sau eliminarea materialelor nedegradabile; designul durabil; longevitatea produsului/extinderea ciclului de viață: conservarea
energiei, costurile eliminării deșeurilor fiind suportate de către deținătorul de deșeuri, manipulate de un colector de deșeuri sau de către o întreprindere si/sau de către posesorul anterior sau producătorul de la care provine deșeul (conform Directivei
2006/12/CE articolul 15).

Protecția biodiversității
În măsura aplicabilității, proiectul respectă și asigură protecția biodiversității. Prezentul proiect urmează a se desfășura în mediu urban delimitat al Municipiului. Toate activitățile proiectului sunt concepute a se desfășura în locații amenajate corespunzător tipului specific de activitate. Persoanelor implicate în proiect le vor fi
prezentate regulamentele și legislația în ceea ce privește biodiversitatea și mai cu seama biosecuritatea produselor. Prin biosecuritate se înțelege totalitatea măsurilor luate pentru reducerea sau eliminarea riscurilor potențiale ce pot apărea ca o
consecință a utilizării organismelor modificate genetic care ar putea avea efecte adverse asupra organismului uman și/sau a utilizării și conservării durabile a diversității biologice. Activitățile cu organisme modificate genetic (OMG) sunt supuse, în toate țările, unui regim special de reglementare, autorizare și administrare, care stabilește cadrul juridic și instituțional menit să elimine sau să reducă riscurile de producere a unor efecte negative asupra sănătății oamenilor, diversității biologice, echilibrului ecologic și calității mediului înconjurător. Legislația specifică europeană-
Directiva 2001/18/CE-vizează două obiective principale: protejarea sănătății umane și a mediului și asigurarea liberei circulații a produselor modificate genetic în Uniunea Europeană, în condiții de siguranță.

Utilizarea eficientă a resurselor
Dezvoltarea durabilă este urmărită pe tot parcursul proiectului, proiectul conformându-se principiilor Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 cu privire la creșterea competitivității și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere. Proiectul respectă principiul dezvoltării durabile pe
cele trei dimensiuni ale sale: mediul – aplicarea principiului ‚poluatorul plătește’; societatea – promovarea cunoașterii și inovării pentru asigurarea unor standarde de viață ridicate; economia – creșterea capacității competitive și promovarea conceptului economiei bazate pe cunoaștere. Soluțiile inovative implementate prin proiect sunt produse TIC – exponente al dezvoltării durabile, promovând tehnologiile curate și reducerea resurselor de consum. Proiectul asigură creșterea investițiilor și stimularea activităților de inovare, generând competitivitate prin specializare inteligentă și valoare adăugată sporită, soluțiile IT propuse având un puternic caracter inovativ, orientat către nevoile pieței și cu posibilitate de propagare la nivel economic.
În cadrul proiectului, la nivelul echipei de implementare utilizarea eficientă a resurselor se va materializa în utilizarea hârtiei reciclabile, includerea unui mesaj privind protejarea mediului în corespondență electronică.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
Proiectul promovează conceptul de oraș inteligent, punând în practică recomandările europene privind asigurarea durabilității orașelor ca rezultat al unei simbioze inteligente între tehnologii mai mature și inovatoare, platforme integrate, infrastructuri moderne, eficiența energetică, reproiectarea unor servicii mai eficace
pornind de la exigențele cetățenilor și utilizatorilor, integrarea internetului. Soluțiile IT propuse adresează un domeniu de specializare inteligent la nivel național, în sensul celor definite în Acordul de Parteneriat 2014-2020, având un impact direct în
orientarea către o economie ecologică, mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Prin integrarea în sfera serviciilor publice, soluțiile propuse asigură realizarea de economii de resurse prin prisma promovări serviciilor electronice dezvoltate și implicit adoptarea de către public a conceptelor „verzi” în contextul
facilitării accesului la informații specifice în mediu virtual. Prin rezultatele sale proiectul promovează utilizarea unui mediu digital reglementat, eficient și securizat, care permite utilizatorilor săi să poată interacționa într-o manieră eficientă și eficace
cu furnizorii de servicii publice. Pentru atenuarea schimbărilor climatice în cadrul proiectului se va avea în vedere utilizarea cât mai îndelungată a luminii naturale, identificarea de spații pentru desfășurarea proiectului în care se vor monta corpuri de
iluminat care sa reducă consumul de energie și emisiile de căldură.

Reziliența la dezastre
În măsura aplicabilității, proiectul asigură respectarea acestui principiu. Managementul proiectului se va asigura de implementarea unor măsuri de creștere a capacității de rezistență la dezastre. De asemenea, se vor organiza instruiri tematice
de prim ajutor care vor ajuta persoanele din echipa de implementare să reacționeze adecvat în cazul unor evenimente ce necesită asemenea intervenții. De asemenea, în jurul spațiilor de implementare a proiectului și în proximitatea spațiilor de proiect se
va acorda o atenție deosebită îngrijirii, păstrării și creării de noi spații verzi, prin implicarea echipei de implementare și a membrilor grupului țintă în activități punctuale de ecologizare a spațiilor de desfășurare a proiectului, ca măsură de protecție a biodiversității. Locațiile în care se vor desfășura activitățile proiectului se află într-o arie geografică cu risc seismic scăzut, motiv pentru care construcțiile în care se regăsesc spațiile destinate proiectului sunt realizate cu respectarea legislației în vigoare. Pentru fiecare spațiu în parte se va verifica sau completa, marcarea traseului de evacuare în caz de dezastre, iar participanții și echipa de implementare a proiectului vor fi instruiți în legătură cu protecția împotriva dezastrelor. Fiecare spațiu în care se vor desfășura activități din cadrul proiectului va fi autorizat conform legii
pentru activitățile specifice respective și va avea prevăzute extinctoare. Elementele de bază privind comportamentul la dezastre și primul ajutor vor fi prezentate tuturor celor implicați în proiect.

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen
Proiectul asigură aplicarea principiilor orizontale din Acordul de parteneriat (SECTIUNEA 1 B – Aplicarea principiilor orizontale menționate la articolele 5, 7 și 8 din Regulamentul UE nr. 1303/2013) relativ la dezvoltarea durabilă, accesibilitate,
egalitatea de șanse.
Principiul egalității de șanse va fi aplicat în toate etapele implementării proiectului: elaborarea proiectului, implementarea ulterioară a acestuia, realizarea procedurilor de achiziție, în managementul proiectului și în identificarea grupurilor țintă. Prin
prisma rezultatelor sale, proiectul contribuie la promovarea unor servicii de calitate pentru toți beneficiarii finali (cetățeni), indiferent de sex, religie, etnie, și își aduce totodată aportul la dezvoltarea societății informaționale, care sprijină prin însăși
definiția sa egalitatea de șanse. Proiectul promovează accesibilitatea persoanelor la servicii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Recrutarea personalului implicat în elaborarea, managementul, implementarea proiectului, se va face cu respectarealegislației în vigoare în România privind egalitatea de șanse și nediscriminarea pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități sau vârstă. Echipa de management a proiectului include persoane de sex feminin, proiectul promovând egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei si bărbați, în cadrul relațiilor de muncă.

Nediscriminare
Solicitantul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1). Solicitantul se angajează să respecte legislația anti-discriminare în contextul recunoașterii faptului că angajații sunt cea mai importantă resursă a unei organizații. În acest sens, solicitantul dezvoltă o abordare unitară în politicile și practicile de management și resurse umane atât în relația cu angajații, clienții și comunitatea. Promovarea principiului egalității de șanse în practicile de angajare, selecție și menținere a angajaților va avea rezultate pozitive prin diminuarea fluctuațiilor de personal, care determină economii privind costurile de
recrutare și instruire.
Relativ la activitatea de achiziții, pe întreaga durata de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, atribuirea și derularea contractelor se realizează prin procedurile aplicabile conform legislației în vigoare. Se vor respecta
instrucțiunile de achiziții aplicabile conform legislației în vigoare, garantându-se tratamentul egal și nediscriminarea operatorilor economici.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități
Soluția informatică propusă prin proiect va include funcționalități care asigură punerea în practică a următoarelor măsuri/deziderate din Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor: accesibilizarea mediului comunicațional și informațional pentru persoanele cu dizabilități; informarea
cetățenilor cu privire la procedurile și instrumentele de simplificare care se vor introduce, în vederea facilitării interacțiunii cu primăria și asigurarea de suport pentru trecerea de la interacțiunea fizică (la ghișeu) la cea electronică.
Prin rezultatele generate în contextul soluțiilor implementate, proiectul respectă conceptul de accesibilitate așa cum este definit în Strategia europeană a dizabilității 2010 – 2020 – Reînnoirea angajamentului către o Europa fără bariere” ca „posibilitatea
asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii”. Soluțiile inovative implementate prin proiect
promovează/optimizează accesibilitatea persoanelor/grupurilor dezavantajate. În special, proiectul promovează accesibilitatea la tehnologia informației și a comunicațiilor, în scopul realizării incluziunii grupurilor dezavantajate cu acces limitat sau problematic.

INFORMAȚII CONTRACTORI:

Nr. crt. Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare nr. 527/02.07.2020 Obiectul contractului de achiziție Procedura de achiziție Valoarea contractului de achiziție Numărul și data semnării contractului
1. S.C.IOT SOLUTIONS & CONSULTING S.R.L. Servicii de consultanță și expertiză tehnică în domeniul digitalizării serviciilor publice Achiziție directă 129.750 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 88/17.07.2020
2. S.C. INTERARTE PROD SERV S.R.L. Furnizare materiale promoționale și servicii de organizare de evenimente Achiziție directă 32.757 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 96/07.08.2020
3. S.C. PUBLIC RESEARCH S.R.L. Servicii de consultanță pentru elaborare SIDU Procedură simplificată 350.000 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 121/19.10.2020
4. S.C. CRUCIAL SYSTEMS&SERVICES S.R.L.

MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. Subcontractant

Furnizare produse și prestări servicii Licitație deschisă 1.929.020 lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare 14/11.03.2021