Serviciul de Achiziții Publice

374

Serviciul de Achiziții Publice este structurat în două compartimente: Achiziții publice, respectiv Proiecte.

Atribuțiile compartimentului „Achiziții publice” sunt:

 1. Planifică, organizează și desfășoară procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice și a achizițiilor directe. Serviciul are rolul de a achiziţiona bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială, cu respectarea prevederilor legale.
 2. Elaborează și supune aprobării Strategia Anuală de Achiziție Publică și Programul Anual al Achiziţiilor Publice, precum şi reviziile acestora pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante, aşa cum este prevăzut de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
 3. Inițiază, derulează și finalizează proceduri de achiziție publică, inclusiv achiziții directe și întocmește toate documentele necesare în acest sens, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
 4. Elaborează documentaţia de atribuire şi solicită desemnarea personalului de specialitate care să facă parte din colectivul de elaborare a documentaţiilor de atribuire şi din comisiile de evaluare a ofertelor, în funcţie de specificul şi obiectul contractelor;
 5. Transmite spre publicare în SEAP/SICAP (www.e-licitatie.ro) şi verifică modul de publicare a invitaţiilor/anunţurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
 6. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. Participă cu personal de specialitate în comisii de evaluare şi elaborare a documentaţiilor de atribuire;
 7. Urmăreşte aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

Atribuțiile compartimentului „Proiecte” sunt:

 1. Coordonează, organizează  şi derulează  activităţi de identificare, selectare şi procurare a surselor informaţionale privind  Programele Uniunii Europene sau a altor surse externe sau naţionale de finanţare nerambursabilă. Identifică necesităţile de dezvoltare ale comunităţii;
 2. Elaborează portofoliul de proiecte pe baza necesităţilor de dezvoltare economice și sociale identificate;
 3. Urmăreşte oportunităţile de finanţare din fonduri europene sau din partea altor instituţii finanţatoare internaţionale şi naţionale, precum şi diseminarea acestor informaţii;
 4. Gestionează asistenţa financiară nerambursabilă pentru proiectele proprii;
 5. Asigură documentarea și elaborarea unor materiale specifice activității de accesare a fondurilor nerambursabile;
 6. Asigură implementarea proiectelor prin echipele de proiect desemnate şi monitorizează proiectele în curs de implementare;
 7. Monitorizează permanent stadiul de execuţie şi de încadrare în termen a lucrărilor şi serviciilor, comparativ cu datele preconizate în grafic și elaborează rapoarte a activităților derulate pentru proiectele implementate la solicitarea diverselor instituții;
 8. Stabileşte şi întreţine relaţii de parteneriat/serviciu cu organizaţii şi instituţii locale, naţionale şiinternaţionale în vederea absorbţiei fondurilor nerambursabile, a atragerii de noi parteneri, întocmind documentaţia aferentă;

Conducere și contact

 • Șef S.A.P. – Mihaela POPA
 • Adresa: strada Laminoriștilor nr. 2, camera 29, etaj 1
 • E-mail: achizitii@campiaturzii.ro, proiecte@campiaturzii.ro
 • Telefon: (0040) – 264 – 366399 pentru Serviciul Achiziții,
 •               (0040) – 264 –  368002-interior 116 pentru Compartimentul Proiecte.