Serviciul Investiții

1199

Principalele atribuții ale serviciului sunt:

 • Urmărește finanțarea obiectivelor de investiții înscrise în programul de investiții.
 • Urmărește punerea în aplicare a Legii nr.114/1996 privind construcția de locuințe.
 • Urmărește finanțarea locuințelor din fondurile constituite conform Legii nr.114/1996, elaborând lunar Situația privind producția realizată până la finele lunii curente pentru darea în folosință a locuințelor sociale aflate în diferite stadii de execuție și Situația privind sumele preliminate pentru luna următoare necesare în vederea realizării locuințelor sociale, pentru obiectivele cuprinse în Programul de  finanțare a construcțiilor de locuințe sociale, conform Legii nr.114/1996.
 • Urmărește finanțarea locuințelor din fondurile constituite conform OUG nr.74/2007 în cadrul Programului de finanțare a construcțiilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați, elaborând lunar anexele nr. 3 si 4 conform OUG 74/2007.
 • Întocmește și prezintă Consiliului Local Câmpia Turzii fundamentarea programului de investiții  pentru lucrări publice finanțate din sursele bugetului local și din alte surse constituite conform legii.
 • Elaborează rapoarte de specialitate pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri în cadrul Consiliului Local.
 • Susține proiectele de Hotărâri în fața comisiilor de specialitate și răspunde la interpelări.
 • Prezintă, la cererea Consiliului Local și a primarului, rapoarte și informări privind activitatea serviciului.
 • Întocmește  Programul anual de investiții publice pe care o supune avizării D.G.F.P.C.F.S. Cluj.
 • Întocmește trimestrial raportul statistic INVI.
 • Întocmește programul pentru construirea locuințelor sociale, pe care îl transmite MDLPL București.
 • Întocmește programul pentru Construirea locuințelor prin ANL.
 • Asigură elaborarea documentațiilor în vederea realizării programului ANL.
 • Întocmește programul pentru construirea de săli de sport.
 • Asigură elaborarea documentațiilor în vederea  realizării programelor pentru construirea de Săli de sport.
 • Întocmește Lista poziției Alte cheltuieli de investiții  pe capitole bugetare.
 • Întocmește  Cererea de admitere la finanțare pentru fiecare obiectiv de investiții.
 • Urmărește permanent realizarea programului de investiții aprobat, stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru realizarea acestuia
 • Face propuneri de modificare a Listelor de investiții pe baza realizărilor acestora și a fondurilor alocate.
 • Participă la recepționarea obiectivelor de investiții înscrise în programul anual al Consiliului Local
 • Asigură monitorizarea contractelor de delegare
 • Participă în cadrul comisiei de recepție la recepționarea  lucrărilor de reparații și întreținere străzi, întreținere spații verzi, salubritate, iluminat public și ornamental și a altor lucrări ale instituției.
 • Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.
 • Stabilește măsurile necesare și soluțiile legale în vederea realizării programelor anuale propuse pe domenii specifice serviciului
 • Coordonează  activitatea compartimentului în domeniul investițiilor publice, cu respectarea prevederilor legale în domeniul proiectării, finanțării și execuției, pentru obiectivele de investiții aprobate prin programul anual.
 • Urmărește finanțarea obiectivelor de investiții înscrise în programul de investiții și întocmește notele de fundamentare pentru finanțarea acestora.
 • Urmărește punerea în aplicare a Legii nr.114/1996 privind construcția de locuințe.
 • Asigură inventarierea spațiilor verzi ale municipiului.
 • Face propuneri de extindere a spațiilor verzi, în vederea  aplicării OUG nr.195/2005
 • Urmarește și verifică în teren lucrările de extindere spații verzi.
 • Asigură verificarea periodică a locurilor de joacă pentru copii.
 • Face propuneri pentru crearea de noi locuri de joacă pentru copii și pentru dotarea cu mobilier specific și asigură executarea, recepționarea și decontarea acestor lucrări.
 • Răspunde sesizărilor și solicitărilor cetațenilor municipiului pe probleme specifice activității
 • Asigură arhivarea și păstrarea documentelor

Conducere

 • Simion LUCA 

Contact

 • Adresă: Municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 2, județul Cluj
 • Emailinvestitii@campiaturzii.ro
 • Telefon
  • 0264 368 335
  • 0364 135 618 interior 118
  • 0364 135 622 interior 122

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30