Serviciul Juridic

1244

Serviciul Juridic asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale autorității publice locale, în conformitate cu Constituția și legile țării. În acest sens, consilierii juridici acordă asistenţă, consiliere şi consultanţă de specialitate tuturor serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Instituției Primarului Municipiului Câmpia Turzii precum şi Consiliului Local. În exercitarea atribuțiilor specifice, aceștia concep și redactează documente cu caracter juridic, asigurând totodată și reprezentatea autorității publice locale în fața instanțelor judecătorești.

 Atribuții principale:

Acordă asistenţă, consiliere şi consultanţă de specialitate tuturor serviciilor din cadrul   aparatului de specialitate al Primarului, Instituției Primarului Municipiului Câmpia Turzii precum şi Consiliului Local;

 1. Concepe, redactează, promovează în instanţă acte de procedură (acţiuni, contestaţii, plângeri, întâmpinări, cereri reconvenţionale, de intervenţie, de chemare în garanţie, de repunere pe rol etc.) împreună cu documentaţia/documentele necesară/e; solicită, propune probe şi administrează probele admise de instanţa de judecată;
 2. Propune exercitarea sau, după caz, neexercitarea căilor de atac (ordinare şi extraordinare) şi redactează actele subsecvente/documentele necesare în conformitate cu prevederile legislaţiei civile, comerciale, în contencios administrativ sau penale, în vederea soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; propune orice alte măsuri prevăzute de lege pentru soluţionarea cauzelor aflate pe rol;
 3. Reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale Municipiului Câmpia Turzii, Consiliului Local Câmpia Turzii, Primarului Municipiului Câmpia Turzii, în faţa instanţelor judecătoreşti, la organele de urmărire penală, la toate autorităţile şi organele cu atribuţii jurisdicţionale şi în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de lege, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, române sau străine;
 4. Reprezintă Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, imobilelor Câmpia Turzii în faţa instanţelor judecătoreşti, asigurând asistenţa juridică în orice litigiu, având ca obiect hotărârile Comisiei (Legea nr. 18/1991 și Legea nr. 10/2001);
 5. Asigură obţinerea copiilor de pe hotărârile definitive şi/sau irevocabile; comunică hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, compartimentelor implicate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 6. Respectă dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridică ce o reprezintă le poate avea;
 7. Asigură consiliere pentru realizarea creanţelor municipiului Câmpia Turzii, obţinerea titlurilor executorii şi sprijină executarea acestora;
 8. Concepe, întocmeşte, redactează proiecte de hotărâri, ale Consiliului local, respectiv proiecte de dispoziţii ale Primarului Municipiului Câmpia Turzii din domeniul de activitate;
 9. În lipsa secretarului unității administrativ teritoriale, avizează, sub aspectul legalităţii, dispoziţiile primarului şi proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Câmpia Turzii precum şi actele care angajează răspunderea patrimonială a Consiliului Local; avizul negativ va fi motivat;
 10. Asigură consultanţă şi consiliere în elaborarea proiectelor de hotărâri şi dispoziţii întocmite de servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 11. Avizează din punct de vedere juridic contracte, convenţii, acorduri, protocoale, oferte şi alte acte juridice;
 12. Participă şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în cadrul comisiilor, grupurilor/echipelor de lucru şi/sau secretariatelor acestora, numite în cadrul instituţiei/ în care este numit consilierul juridic din cadrul serviciului;

Conducere

 • Cosmina STOICA

Contact

 • Adresa: Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2-4, et. 2, cam. 35
 • E-mail: juridic@campiaturzii.ro
 • Telefon:
  • 0364 135 639 int. 139
  • 0364 135 638 int. 138

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30