Serviciul Management Proiecte și Dezvoltare Locala

977

Serviciul Management Proiecte și Dezvoltare Locală și-a transformat și modificat structura de subordonare prin HCL nr. 53 din 22.04.2021 în conformitate cu prevederile art. 391 alin. (3), art. 518, art. 546 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Misiunea serviciului este de a încuraja dezvoltarea locală a Municipiului Câmpia Turzii. În acest sens, serviciul sprijină planificarea strategică la nivel local, precum şi implementarea planurilor strategice ale municipalitătii prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei şi îndeplinirii obiectivelor acesteia.

Activități specifice Serviciului Management Proiecte și Dezvoltare Locală:

1. Stabileşte măsurile necesare în vederea realizării programelor anuale propuse pe domenii specifice serviciului;

2. Elaborează rapoarte de specialitate pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri în cadrul Consiliului Local;

3. Susţine proiectele de Hotărâri în faţa comisiilor de specialitate şi răspunde la interpelări;

4. Oferă unităţilor din subordinea Consiliului Local şi unităţilor de învăţământ informaţiile necesare întocmirii proiectelor de finanţare;

5. Prezintă la cererea Consiliului local şi a Primarului rapoarte şi informări privind activitatea serviciului;

6. Identifică necesităţile de dezvoltare ale comunităţii locale;

7. Elaborează portofoliul de proiecte pe baza necesităţilor de dezvoltare economice și sociale identificate;

8. Urmăreşte oportunităţile de finanţare din fonduri europene sau din partea altor instituţii finanţatoare internaţionale şi naţionale, precum şi diseminarea acestor informaţii şi analizează încadrarea în criteriile de eligibilitate pentru atragerea de surse externe de finanțare în scopul susținerii programelor și proiectelor pe obiective din proprietatea și administarea Municipului Câmpia Turzii;

9. Stabileşte şi întreţine relaţii de parteneriat/serviciu cu organizaţii şi instituţii locale, naţionale şi internaţionale în vederea absorbţiei fondurilor nerambursabile, a atragerii de noi parteneri, întocmind documentaţia aferentă;

10. Elaborează materiale specifice activității de accesare a fondurilor nerambursabile și asigură pregătirea documentelor necesare evaluării proiectelor;

11. Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei în vederea obţinerii de date şi documente necesare întocmirii documentaţiei aferente cererii de finanţare;

12. Colaborează cu consultanții specializați în scopul obținerii de finanţari nerambursabile;

13. Pune la dispoziția consultanților specializați în proiecte și accesare de fonduri documentația necesară realizării scopului de accesare și obținere a finanțărilor;

14. Colaborează cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne și cu reprezentanții organismelor de verificare, monitorizare și control a proiectelor;

15. Asigură atragerea de finanţări nerambursabile şi managementul proiectelor în calitate de aplicant principal prin: stabilirea obiectivelor strategice ale proiectului, stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului, planificarea activităţilor şi jalonarea proiectului, gestiunea costurilor şi a resurselor operaţionale;

16. După obţinerea finanţării, ţine în permanenţă legătura cu finanţatorul şi urmăreşte derularea activităţilor descrise în cererea de finanţare;

17. Gestionează, coordonează și implementează asistenţa financiară nerambursabilă a căror beneficiar este Municipiul Câmpia Turzii;

18. Asigură implementarea şi monitorizarea proiectele cu finanţare nerambursabilă a căror beneficiar este Municipiul Câmpia Turzii;

19. Asigură implementarea proiectelor prin echipele de proiect desemnate şi monitorizează proiectele în curs de implementare;

20. Asigură participarea în comisiile de evaluare financiară și tehnică a ofertelor în cadrul implementării programelor cu finanţare nerambursabilă;

21. Asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor nerambursabile atrase de către municipalitate;

22. Monitorizează derularea programelor cu finanțare externă, păstrând permanent legătura între finanțatori și instituție;

23. Examinează regulat realizările și rezultatele unui proiect sau program;

24. Asigură participarea la realizarea rapoartelor de progres;

25. Asigură participarea la vizitele în teren, dacă situația o impune;

26. Asigură participarea la elaborarea actelor adiționale și a notificărilor către finanțator;

27. Monitorizează problemele legate de managementul proiectelor ce trebuie realizate în conformitate cu contractul de finanțare;

28. Asigură participarea la purtarea de discuții cu personalul implicat în derularea proiectelor, la înregistrarea rezultatelor și problemelor apărute, precum și la observarea activităților derulate;

29. Urmărește în permanență stadiul realizării proiectelor și a rezultatelor acestora;

30. Preia corespondenţa primită/repartizată prin e-mailuri sau poştă şi transmite răspunsurile în termenul solicitat;

31. Asigură arhivarea în format fizic și electronic a documentației aferente proiectului;

32. Participă la sesiuni de training şi lansări de programe de finanţare;

33. Are obligaţia conform prevederilor legale, de a furniza toate datele şi informaţiile solicitate de Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei;

34. Întocmeşte analize financiare şi previziuni;

35. Planifică bugetul proiectului, asigurându-se asupra disponibilului la încadrarea cheltuielilor prognozate ale proiectului în limitele poziţiilor bugetare aprobate conform prevederilor legale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor;

36. Asigură implementarea recomandărilor specifice în domeniul managementului financiar al proiectului;

37. Calculează şi răspunde de obligaţiile financiare prin verificarea şi ordonanțarea facturilor emise în vederea plăţii produselor, serviciilor și lucrărilor pentru activităţile din proiect;

38. Întocmește pe baza documentelor justificative care stau la baza plății, angajarea, și ordonanțarea la plată;

39. Asigură participarea la realizarea de rapoarte financiare;

40. Întreprinde măsurile necesare privind arhivarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor şi datelor computerizate şi disponibilitatea documentelor elaborate în activităţile financiare întreprinse, conform cerinţelor ghidului general și specific, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate;

41. Controlează modul de îndeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului, evaluează modul de derulare şi încadrare în grafic a activităţilor prevăzute in proiect;

42. Asigură realizarea şi transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor şi a activităţilor realizate;

43. Monitorizează permanent stadiul de execuţie şi de încadrare în termen a lucrărilor şi serviciilor, comparativ cu datele preconizate în grafic;

44. Elaborează rapoarte a activităților derulate pentru proiectele implementate la solicitarea diverselor instituții;

45. Realizează evidența proiectelor derulate;

46. Asigură diseminarea informațiilor despre proiectele derulate;

47. Urmăreşte şi implementează strategiile şi programele de dezvoltare locală;

48. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentaţiile ce le elaborază;

49. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici;

50. Asigură semnarea şi verificarea actelor interne elaborate de către serviciu care implică instituţia financiar, împreună cu conducătorul instituţiei, precum şi ale actelor care ies din instituţie;

51. Face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în probleme specifice activităţii;

52. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Local şi a actelor normative din domeniul de activitate;

53. Semnează și aplică stampila „BUN DE PLATĂ” pe facturile care cuprind activități specifice serviciului;

54. Verifică și aprobă, dă instrucțiunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor și pierderilor, eliminarea neregulilor și fraudei, respectarea legislației și corecta înțelegerea și aplicare a instrucțiunilor;

55. Are obligaţia sa păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţa în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia, informaţiilor de interes public.

Conducere

  • Liviu DOLHA

Contact

  • Adresa: strada Laminoriștilor nr. 2, camera 20, parter
  • E-mail: proiecte@campiaturzii.ro
  • Telefon: 0364 135 621 interior 120

Programul cu publicul:

  • Luni – Joi
    • 08:00 – 16:00
  • Vineri
    • 08:00 – 13:30