Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

14407

*ALOCAREA NUMERELOR DE ORDINE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚILOR DE IDENTITATE SE FACE ÎN FIECARE ZI DE LUNI, PENTRU ÎNTREAGA SĂPTĂMÂNĂ, ÎNCEPÂND CU ORA 08:30

*CONFORM LEGII 119/1996, CU PRIVIRE LA ACTELE DE STARE CIVILĂ, ARTICOLUL 10, ALINIATUL 9, SE INTERZICE MODIFICAREA SAU COMPLETAREA FĂRĂ DREPT ORI PLASTIFIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ. CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ PLASTIFIATE ORI MODIFICATE SAU COMPLETATE FĂRĂ DREPT SUNT NULE.

 

Atribuțiile Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor:

 1. Întocmește, păstrează, ține evidența și eliberează acte de stare civilă, cărți de identitate, cărți electronice de identitate;
 2. Înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;
 3. Întocmește și păstrează registrele de stare civilă în condițiile legii;
 4. Întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, transcrierea actelor de stare civile procurate din străinătate,  în condițiile legii;
 5. Actualizează, utilizează și valorifică Registrul Local/Județean de Evidență a Persoanelor care conține datele de identificare si adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competență teritorială a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii;
 6. Furnizează în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor datele de identificare și de adresă ale persoanei;
 7. Constată contravenții și aplică sancțiuni  pe linie de stare civilă și evidența persoanelor, în condițiile legii;
 8. Ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 9. Desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;
 10. Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale în vigoare.

Conducerea

 • Lucia NICOARĂ

Program de audiențe: Zilnic de la orele 10-12

Nr. telefon: (0040) – 730 270 994

 • Program de audiențe conducerea primăriei

Program audiențe primar, viceprimar, secretar pe anul 2024

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor București

Contact

 • Adresa:  Câmpia Turzii, strada  1 Decembrie 1918 nr.4, județul Cluj.
 • E-mail
 • Fax: (0040) – 372 007 058
 • Telefon
  • (0040) – 264 365 716 – Compartiment Stare Civilă.
  • (0040) – 264 365 818 – Compartiment Evidenţa Persoanelor
  • (0040) – 364 135 711 interior 211
  • (0040) – 364 135 712 interior 212

 

Localitățile arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Câmpia Turzii:

 • municipiul CÂMPIA TURZII
 • comuna FRATA
 • comuna CEANU MARE
 • comuna TRITENII DE JOS
 • comuna VIIȘOARA
 • comuna LUNA
 • comuna PLOSCOȘ
 • comuna CĂLĂRAȘI

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, S.P.C.L.E.P. Câmpia Turzii, va avea următorul program de lucru cu publicul:

NR.

CRT.

ZIUA PRELUĂRI

ACTE

ÎNTRE ORELE

ELIBERARI ACTE

ÎNTRE

ORELE

1. LUNI 8:30-13:00 13:30-15:30
2. MARŢI 8:30-13:00 13:30-15:30
3. MIERCURI 10:00-13:00

16:00-18:30

13:30-15:30
4. JOI 8:30-13:00 13:30-15:30
5. VINERI Decese starea civilă      8:00-12:00
6. SÂMBĂTĂ Decese starea civilă între orele: 10.00 – 12.00

Telefon: 0723 270 990

Oficierea căsătoriilor conform programărilor (prin planificarea ofițerilor de stare civilă)

7. DUMINICĂ Oficierea căsătoriilor conform programărilor (prin planificarea ofițerilor de stare civilă)

Nota generală de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul Primăria Municipiului Câmpia Turzii (denumită în continuare „operatorul”), având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal ale dreptului intern.

Această notă de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile pe care le aveți atunci când Primăria acționează ca operator de date cu caracter personal, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP) în relația cu dumneavoastră (persoană vizată).

Contact

Pentru orice problemă legată de protecția datelor cu caracter personal puteți folosi următoarele date de contact:

 1. Adresa de corespondență: Primăria Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, Câmpia Turzii, cod 405100, jud. Cluj;
 2. E-mail: primaria@campiaturzii.ro; sau dpoprimaria@campiaturzii.ro;
 3. Telefon / fax: (0040) – 264 368 001 / (0040) – 264 365 467;
 4. Site: https://campiaturzii.ro, https://campiaturzii.ro/politica-de-confidentialitate/

Datele cu caracter personal

În conformitate cu prevederile art. 4.1. din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE:

”Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Politica noastră de informare și confidențialitate asupra datelor cu caracter personal are în vedere prelucrarea datelor personale în scopul furnizării serviciilor administrative care țin de buna desfășurare a activității operatoruluii. În vederea realizării acestui scop, solicităm beneficiarilor și partenerilor noștri să ne comunice numai acele date cu caracter personal care sunt necesare desfășurării în condiții optime a serviciilor solicitate / oferite de către operator.

Datorită diversității serviciilor pe care le oferim, este posibil să prelucrăm mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul de serviciu / activitate, după cum urmează:

 1. date de identitate: nume de familie, prenume, seria și numărul unui act de identitate (BI / CI, pașaport, certificat de naștere, act de stare civila etc), precum și alte date aflate în documentele de identitate (de exemplu, data nașterii etc);
 2. date de contact (adresă de email, adresa de domiciliu / reședință, număr de telefon);
 3. date legate de profesie și educație/instruire: calificare, formare profesională, locul de muncă și funcția ocupată, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice etc;
 4. date obținute ca urmare a accesării site-lui sau a altor platforme online ale Primăriei: identificatorul online al persoanelor care accesează site-ul, paginile sau conturile platformelor de socializare ale Primăriei;
 5. potențiale date de orice alt tip sau natură primite / colectate prin intermediul platformelor de rețele sociale;
 6. date biometrice (imagini faciale sau voce):
 7. rezultate ca efect al monitorizării video și / sau audio-video a spațiilor utilizate de către Primărie;
 8. voce,aferent înregistrărilor de la evenimente, iar în cazul convorbirilor telefonice doar în măsura în care se înregistrează convorbirile;
 9. imagine, foto sau video,aferent înregistrărilor de la evenimente;
 10. imagini video din cadrul spațiilor utilizate de Primărie sau aferente desfășurării activităților organizate de aceasta;
 11. preferințe în legătură cu tipuri de servicii și activități / produse;
 12. număr unic de identificare, de exempluCNP, etc;
 13. date necesare evaluării de risc aferente activității pe linie de ssm, psi, protecția muncii;
 14. este posibil să prelucrăm și date cu caracter personal specialeprivind sănătatea, date cu caracter fiziologic, date privind comportamentul, confesiunea religioasă, date privind viața și orientarea sexuală, originea etnică, date care privescapartenența la sindicate, orientare politică, atât cele declarate de persoana vizată, cât și în măsura în care acestea apar în documente sau declarații publice sau din alte surse disponibile publicului;
 15. semnătura;
 16. informatii privind potențiale contravenții / infracțiuni (care pot fi captate și din surse publice);
 17. date fiscale și / sau financiar-bancare.
 18. operațiuni de prelucrare

Primăria prelucrează date cu caracter personal în scopul enunțat în prezenta notă de informare, iar pentru aceasta pot fi utilizate una sau mai multe tipuri de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea, arhivarea.

În cazul în care Primăria va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel asupra căruia ați fost deja informat, vă vom furniza informații supli – mentare privind scopul secundar respectiv și orice alte informații relevante.

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate:

 1. Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Primăria poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic;
 2. Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Primăriaar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți;
 3. Pe durata prevazutăde lege în situatiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de exemplu, în cazul contractelor, al registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, documente justificative putând consta inclusiv în înregistrarile video / fotografiile realizate în vederea și/sau în cadrul evenimentelor la care vă invitam, etc);
 4. Pe durata gestionării relației cu potențialii beneficiari / parteneri ai Primărieiși reprezentantii lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renunțare (opt-out);
 5. Până la retragerea consimțământului,pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;
 6. Timp de 30 zile pentru imaginile aferente monitorizării prin mijloace video în sediile/ spațiile utilizate de Primărie;
 7. Pe perioada de arhivare în interes public mentionatăde lege sau în politicile aplicabile ale Primăriei, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Primăria au prevazută arhivarea;
 8. În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minimum5 ani de la data încetării relațiilor, respectiv ultimul contact dintre Primărie și persoana vizată.
 9. Oricare date pot fi păstrate de Primărie, prin excepție de la prevederile anterioare,dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție în ceea ce privește situațiile în care Primăria ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Primăriei ori a persoanei vizate de prelucrare.

Cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal la momentul în care solicitati acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

Scopul prelucrării

Primăria prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri specifice, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare scop specific.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care Primăria va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel asupra căruia ați fost deja informat, vă vom furniza informații suplimentare privind scopul secundar respectiv și orice alte informații relevante.

În principal, vom utiliza datele cu caracter personal în vederea furnizării serviciilor administrative care pot avea legătură cu următoarele, dar fără a se limita la acestea:

 1. Desfășurarea de servicii aflate în legatură cuactivitati de comunicare si relații publice, de creare și administrare a comunității beneficiarilor și partenerilor nostri, organizare de evenimente, informare profesională, servicii de marketing si comunicare pentru clienti, transmitere de anunțuri publice, administrare site web și conturi (pagini, grupuri) pe rețelele de socializare, cât și raportat la alte activitati conexe.
 2. Gestionarea relațiilor cu beneficiarii și partenerii nostri (clienți, furnizori, persoane împuternicite, reprezentanți ai administrației centrale și locale, profesioniștidin diverse domenii de activitate, voluntari etc), raportat la corespondență, oferte, negocieri, gestionare contracte.
 3. Îndeplinireaobligaţiilor contractuale și angajamentelor (protocoale, colaborări etc.) asumate  față de beneficiari și parteneri.
 4. Gestionarea riscuriloraflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, măsuri care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate.
 5. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizicea spațiilor și bunurilor utilizate de Primărie sau la nivelul aplicațiilor infor- matice pe care le utilizam.
 6. Putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționeazăîn calitate de reprezentanți și/sau persoane împuternicite ai unor clienti sau parteneri persoane juridice.
 7. În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale beneficiarilor și partenerilor nostri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru acestia.
 8. Putem prelucra datele personale pentru a văinvita la evenimente și programe dedicate, pentru participarea în comunitatea locală la activități culturale, artistice, sportive, profesionale și de business, pentru promovarea de servicii si proiecte sau activități asociate organizate / coordonate de Primărie.
 9. În cazul vizitării site-uluinostru sau a paginilor noastre de pe rețelele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului în scopurile amintite în Politica de cookies sau alte date personale care pot fi colectate prin intermediul acestor platforme sau alte surse publice digitale.
 10. Respectarea unor cerințe legale si/sau de reglementare, cum ar fi cele de naturăfiscală sau a celor solicitate prin acte normative speciale care reglementează furnizarea de servicii administrative ori, după caz, de arhivare.
 11. Gestiune economică, financiară, administrativă.
 12. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 13. Statistici interne.

SPCLEP Câmpia Turzii prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal având drept scop specific îndeplinirea unei obligații legale care se referă la evidența persoanelor și starea civilă.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 1. persoana vizată și-a dat consimțământul (acordul) pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru un scop specific;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoană vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.
 5. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice

Drepturile persoanei vizate

Operatorul asigură transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate. Operatorul este responsabil pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră, după cum urmează: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrări, dreptul la portabi- litatea datelor, dreptul la opoziție, procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a retrage consimțământul, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că, de regulă, nu sunteți obligat să furnizați informațiile personale către Primărie, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală, ori o obligație necesară pentru încheierea unui contract sau altă relație juridică.

Astfel, în măsura în care optați pentru unul sau mai multe dintre serviciile furnizate de operator intrați într-o relație juridică cu Primăria sau beneficiați în alt context de serviciile noastre.

Furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de operator în raport cu dvs.  Astfel că în numite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:

 1. Primăria să fie în imposibilitatea de a încheia contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră;
 2. Primăria să nu poată să îndeplinească o obligație legală.

Destinatarii datelor cu caracter personal ale persoanei vizate

Primăria poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principal către următoarele categorii de entități:
1. autorități și organisme/entități publice(cum ar fi autorități din cadrul unor ministere, fiscale, bancare, juridice etc);
2. persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Primăriei, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și care respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum furnizori de servicii specializate privind organizarea de evenimente, monitorizare acces și video, servicii în domeniul IT etc.).

 1. Departamente din cadrul Primăriei.

Transferurile și divulgarea nu se fac de principiu către entități din afara Uniunii Europene. Dacă Primăria transmite datele dvs. cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeană.

Observații

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta notă de informare sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră la dpoprimaria@campiaturzii.ro.

Puteți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, la adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro sau utilizând adresa poștală: Primăria Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, Câmpia Turzii, cod 405100, jud. Cluj.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), http://www.dataprotection.ro,  anspdcp@dataprotection.ro

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P ? — Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din R.N.E.P., referitoare la:

 • datele de stare civilă (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele părinților persoanelor în cauză);
 • datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
 • datele referitoare la domiciliile și reședintele (vizele de flotant) acordate;
 • datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

Telefon: (0040) – 264-365818

Ghid informativ pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul  S.P.C.L.E.P.Câmpia Turzii: https://www.dataprotection.ro/?page=Materiale_informative&lang=ro:

Noul regulament privind protecția datelor

Lista documentelor de interes public emise și /sau gestionate de către Serviciul Public Comunitar Local de  Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii.

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii;
 2. Structura organizatorică, atribuțiile serviciului  și programul de audiențe al persoanelor din conducerea D.J.E.P.Cluj și a Șefului S.P.C.L.E.P.Câmpia Turzii.
 3. Numele și prenumele Șefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii;
 4. Coordonatele de contact ale S.P.C.L.E.P. Câmpia Turzii, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 5. Evaluarea anuală a activităților desfășurate de S.P.C.L.E.P. Câmpia Turzii  și prezentate în fața Consiliului Local ;
 6. Raportul de evaluare a implementării Legii 544/2001;
 7. Informații utile în domeniul evidenței persoanelor (formulare și cereri);
 8. Informații utile în domeniul stării civile (schimbarea numelui pe cale administrativă, rectificarea actelor de stare civilă etc.);
 9. Informații utile în domeniul transcrierii actelor de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate.
 10. Informații utile în domeniul divorțului pe  cale administrativă, prin acordul soților.

Proceduri si documente necesare pentru actele de stare civilă

Documentele necesare se prezintă în original! Nu se impune prezentarea copiilor xerox a acestora!

Actele de identitate care se eliberează cetățenilor români

Documentele necesare se prezintă în original! Nu se impune prezentarea copiilor xerox a acestora!

Cererea va fi depusă și semnată în fața lucrătorului de Evidență a populației împreună cu actele aferente.

Termenul  de  soluţionare a cererilor  pentru eliberarea unui  act  de  identitate  la S.P.C.L.E.P. Câmpia Turzii

 1. Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii, conform prevederilor art.14 alin. (8) din O.U.G.nr. 97/2005 republicatǎ, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetǎţenilor români.
 2. Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii este de 10 zile calendaristice.
 3. În situaţiile în care se impun efectuarea de verificări de către poliţie ( certificarea identităţii, declaraţia anexa 14 – care face dovada adresei de domiciliu ) sau pașapoarte, termenul de soluţionare este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţă a Persoanelor  Câmpia Turzii.
 4. Termenele pot fi reduse de către şeful serviciului  pentru situaţii/motive care pot justifica o astfel de solicitare (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare/poştale, etc.)
 5. Pentru a obţine o astfel de reducere, solicitantul va adresa în scris şefului serviciului o cerere în care va descrie situaţia/motivul şi va ataşa documente justificative.
 6. Şeful serviciului va analiza şi va dispune, după caz, măsuri pentru soluţionarea în timp util a cererii acestuia.

 

FORMULARE STARE CIVILĂ

Eliberare certificate deces la cerere

Schimbare nume pe cale administrativa