Serviciul Resurse Umane și Salarizare

1265

Serviciul Salarizare și Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii are ca obiective recrutarea personalului prin organizarea de concursuri, selecția, formarea, instruirea, avansarea, promovarea și dezvoltarea carierei personalului, calcularea drepturilor salariale ale angajaților, prezentarea datelor statistice cerute de conducerea instituției și a altor instituții abilitate în conformitate cu legislația în vigoare.

Atribuțiile serviciului

 1. Serviciul îndeplineşte atribuţii referitoare la organizarea și gestionarea resurselor umane precum și la salarizarea personalului cu respectarea actelor normative în vigoare.
 2. Întocmește documentația, în colaborare cu direcții, servicii, birouri și compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local, necesară elaborarării proiectelor de hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi, statului de functii, organigramei, aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local;
 3. Întocmește proiectele de hotărâri ce privesc înființarea și reorganizarea de către Consiliul Local a unor servicii publice și instituții, completarea și modificarea obiectului de activitate pentru structurile înființate precum și alte proiecte de hotărâri legate de activitatea serviciului;
 4. Propune Regulamentul de organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Câmpia Turzii și al serviciilor publice de interes local în colaborare cu conducerea compartimentelor funcționale din cadrul acestuia;
 5. Propune măsuri pentru îmbunătățirea organizării muncii colaborând în acest sens cu compartimentele funcționale și serviciile publice, aplicarea unor astfel de măsuri se realizează prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului sau note interne, după caz;
 6. Întocmește și actualizează evidența funcțiilor și funcționarilor publici potrivit Statutului funcționarilor publici utilizând portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
 7. Elaborează anual, potrivit Statutului funcționarilor publici, în colaborare cu conducerea compartimentelor funcționale în care se regăsesc funcții publice, Planul de ocupare a funcțiilor publice, care se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local, la inițiativa primarului municipiului și îl comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
 8. Urmărește încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramelor și statelor de funcții aprobate, întocmește și actualizează situații nominale de personal pe structuri.
 9. Organizează concursuri de recrutare și examene;
 10. Ține evidența personalului angajat inclusiv a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;
 11. Întocmește statele de plată pentru angajații instituției;
 12. Ține evidența concediilor medicale, concediilor fără plată și alte concedii;
 13. Întocmește și asigură eliberarea adeverințelor privind salariații ținuți în evidență;
 14. Raportează evidențele solicitate la Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
 15. Efectuează modificări privind încadrarea, transferarea sau încetarea contractului de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului și al Serviciilor Publice;
 16. Pentru implementarea corectă și unitară a legislației din domeniul său de activitate, colaborează cu specialiști din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Instituția Prefectului precum și cu alte instituții.

Conducere 

 • Mădălina MARINCA

Contact

 • Adresa: strada Laminoriștilor, nr. 2, parter, camera 12
 • E-mailsrus@campiaturzii.ro
 • Telefon: 0264 368 002 interior 117

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30

FIȘIERE

Total Documente: 5