Compartimentul Agricol

594

Compartimentul Agricol este departamentul din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, care facilitează relația dintre agricultori sau proprietarii de teren și administrația locală.

Prin intermediul Compartimentului, agricultorii și proprietarii de teren din municipiu primesc sprijin în vederea redactării de proiecte de finanțare sau subvenții din partea Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură.

Atribuțiile Compartimentului agricol sunt:

 1. Eliberează adeverințe privind înscrisurile în registrul agricol;
 2. Înscrie în registrul agricol actele translative de proprietate ale terenurilor;
 3. Eliberează adeverințe pentru APIA, în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri;
 4. Eliberează atestate  de producător, carnete de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli a produselor agricole;
 5. Înregistrează contracte de arendă a titularilor drepturilor de proprietate;
 6. Eliberează și vizează copii după documentele de punere în posesie și planurile de încadrare în zonă;
 7. Transmite situațiile statistice la Prefectură, DADR, APIA, INS și OCPI Cluj;
 8. Eliberează declarații de impunere pentru persoane fizice și juridice privind suprafețele de teren cu care figurează în registrul agricol în vederea stabilirii impozitului pe teren;
 9. Întocmește referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale primarului și de hotărâri ale Consiliului Local, ce sunt specifice compartimentului;
 10. Comunică la termen răspunsurile la cererile sau sesizările primite pentru soluționare;

ACTE NECESARE PENTRU ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A TERENULUI  AFERENT LOCUINȚEI (ORDINUL PREFECTULUI)

 • Cerere petent;
 • Copie act identitate proprietar;
 • Extras de Carte Funciară si Carte Funciara în extenso actualizat, din care sa rezulte situația juridica a terenului si faptul ca solicitantul terenului este proprietarul construcțiilor edificate pe acest teren;
 • Decizia de dare în folosința a terenului de către fostul Birou Executiv al Consiliului Popular al orașului Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr.4/1973, dacă este cazul;
 • Certificat de moștenitor legal, dacă este cazul;
 • Contract de vânzare-cumpărare a locuinței,dacă este cazul;
 • Alte acte doveditoare care au stat la baza dobândirii dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de folosință asupra terenului;

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol sunt următoarele:

 1. între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
 2. între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 3. persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populației, chiar dacă nu dețin terenuri agricole și silvice, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localității.

De asemenea, toate gospodăriile populației din localități care aparțin din punct de vedere administrativ de orașe, municipii ori de sectoare ale municipiului București, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deținut de aceste unități administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București.

Conducerea

 • Niculae Ștefan

Contact

 • Adresa: str. Laminoristilor, nr.2,
 • Telefon: (0040) – 264 – 368001 int.133; camera 7
 • E-mail compartimentagricol@campiaturzii.ro

Program cu publicul:

 • Luni- Joi,  8:00- 16:00
 • Vineri, 8:00-13:30

FIȘIERE

Total Documente: 5