Compartimentul Agricol

1559

Compartimentul Agricol este departamentul din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, care facilitează relația dintre agricultori sau proprietarii de teren și administrația locală.

Prin intermediul Compartimentului, agricultorii și proprietarii de teren din municipiu primesc sprijin în vederea redactării de proiecte de finanțare sau subvenții din partea Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură.

Atribuțiile Compartimentului agricol sunt:

Întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole, pe suport electronic, care constituie documentul oficial de evidență primară, pe formulare aprobate, prin înscrierea datelor anuale ale gospodăriilor populației pe tipuri (gospodării ale populației cu domiciliul în localitate, persoane fizice cu domiciliul în alte localităti, unități cu personalitate juridică cu sediul în localitate și unități cu personalitate juridică cu sediul în alte localităti);

– Urmărește completarea corectă potrivit legii, a evidenței specifice din Registrul Agricol;

– Asigură eliberarea atestatului de producător agricol și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe baza evidenței specifice din Registrul Agricol și a avizului consultativ;

– Avizarea planurilor de încadrare în tarla în vederea întăbulării;

– Reprezintă Compartimentul în Comisia de Fond Funciar, în calitate de membru alături de reprezentanții Serviciului Juridic și Evidența și Gestiunea Patrimoniului-GIS;

– Eliberează adeverințele privind datele evidențiate în Registrul Agricol;

– Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul local;

– Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu prevederile legale;

– Rezolvă corespondența privind activitatea compartimentului conform legislației în vigoare;

– Verificarea și vizarea pentru conformitate a declarațiilor pentru stabilirea impozitului pentru terenurile situate în intravilanul și extravilanul localității;

– Evidența și eliberarea titlurilor de proprietate emise de către Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj;

– Înregistrarea suprafețelor de teren vândute și operarea în registrul agricol a modificărilor survenite;

– Întocmirea de rapoarte statistice periodice;

– Colaborarea cu instituțiile de stat cu implicații în activitatea agricolă și sanitar veterinară;

– Evidența contractelor de arendă a titularilor drepturilor de proprietate;

– Participă la întrunirea comisiei pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse  culturilor agricole de către animale;

– Transmite către Direcția pentru Agricultura a Județului Cluj documentația privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilanul UAT, conform Legii 17/2014, cu modificările și completările ulterioare;

– Participă în grupul de lucru alături de Direcția Județeană  pentru Agricultură privind realizarea amenajamentelor pastorale;

– Prezintă, la cererea Consiliului local și a Primarului, rapoarte și informări privind

activitatea serviciului, în forma și termenul solicitate;

– Atribuții privind verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale referitoare la modul de întreținere a suprafețelor de pajiști închiriate/concesionate;

– Participare la întocmirea/actualizarea Regulamentului privind atribuirea pășunilor;

– Ține evidența crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au animale înscrise în Registrul național al exploatațiilor;

– Primirea cererilor pentru atribuirea pășunilor, crescători de animale persoane fizice sau juridice având animale înscrise în Registrul național al exploatațiilor, și înaintarea acestora către Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului în vederea atribuirii prin închiriere / concesionare a pajiștilor, conform HCL- urilor aprobate și în condițiile legii;

– Participă la acțiunea de predare – preluare pășuni, întocmind registrul de evidență a pășunilor;

– Anual, până la data de 15 mai va proceda la verificarea respectării încărcăturii minime de animale/ha în corelare cu suprafețele utilizate  la stabilirea disponibilului de pajiști ce pot face obiectul atribuirii acestora, conform contractului;

– Preluarea unui exemplar din contract în vederea urmăririi modului de îndeplinire a obligației crescătorilor de animale de a efectua anual, lucrările de întreținere a pajiștilor; în cazul constatării de neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către locatar, comunica Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului, pentru luarea măsurilor care se impun.

– Participă la întrunirea comisiei pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse  culturilor agricole și animalelor domestice de către animale din speciile de fauna de interes cinegetic;

– Responsabilul HACCP asigură informarea și îndrumarea producătorilor în vederea  înregistrării sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile sanitar veterinare necesare comercializării pe piața organizată a produselor alimentare de origine animală;

– Evidența producătorilor înregistrați sanitar veterinar, admiși în hala de lactate;

– Prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consum de produse alimentare de origine animală neconforme sau improprii, prin urmărirea trasabilității produselor de origine animală valorificate de către micii producători particulari;

– Gestionarea, monitorizarea și evidența programului de autocontrol (HACCP) asumat de producătorii care valorifică produse de origine animală în hala de lactate, pentru efectuarea analizelor în ceea ce privește criteriile de acceptabilitate pentru lapte crud și produse lactate, conform Reg.(CE) nr. 853/2004;

– Asistență, inspecție și control a produselor de origine animală, valorificate în hala de lactate;

– Evidența cantităților de produse de origine animală valorificate de producători prin hala de lactate;

– Întocmirea şi ţinerea situaţiilor lunare referitoare la cantităţile de produse de origine animală ce sunt valorificate prin hala de lactate şi pentru care se percep tarife conform Ord. 64 / 2007 al preşedintelui A.N.S.V.S.A, cu modificările şi completările ulterioare;

– Responsabil cu ecarisarea teritoriului respectiv anunțarea în timp util a unității de ecarisare  pentru colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor de origine animală (cadavre animale, deșeuri animale rezultate din sacrificarea mieilor, produse de origine animală confiscate din hala de lactate, etc.);

– Monitorizarea  subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU) prin întocmirea, transmiterea şi arhivarea lunară/ trimestrială a situaţiilor referitoare la subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman generate atât de persoanele fizice crescătoare de animale, cât şi de către punctul de sacrificare a mieilor amenajat în târgul de animale din municipiului Câmpia Turzii, conform anexelor Ordinului 80 /2005 al preşedintelui ANSVSA;

– Monitorizarea  acțiunilor de ecarisaj privind derularea concesiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

– Responsabil cu operarea mișcării animalelor care tranzitează târgul, în sistemul național de înregistrare și identificare a animalelor (SNIIA);

– Aplicarea măsurilor pentru prevenirea evoluției bolilor transmisibile la animale stabilite de către Centrul Local de combatere a bolilor județul Cluj și transpuse de Unitatea Locală de Sprijin Împotriva Bolilor la Animale la nivelul municipiului;

– Responsabil cu deținerea, păstrarea, manipularea și utilizarea armei cu tranchilizante din dotarea primărie;

– Responsabil cu deținerea, păstrarea, manipularea și utilizarea în conformitate cu Ordinul președintelui ANSVSA nr. 180/2006 a instrumentului pentru asomarea mieilor și iezilor sacrificați în punctul de sacrificare amenajat în târgul de animale și autorizat sanitar veterinar temporar în perioada sărbătorilor pascale.

ACTE NECESARE PENTRU ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A TERENULUI  AFERENT LOCUINȚEI (ORDINUL PREFECTULUI)

 • Cerere petent;
 • Copie act identitate proprietar;
 • Extras de Carte Funciară si Carte Funciara în extenso actualizat, din care sa rezulte situația juridica a terenului si faptul ca solicitantul terenului este proprietarul construcțiilor edificate pe acest teren;
 • Decizia de dare în folosința a terenului de către fostul Birou Executiv al Consiliului Popular al orașului Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr.4/1973, dacă este cazul;
 • Certificat de moștenitor legal, dacă este cazul;
 • Contract de vânzare-cumpărare a locuinței,dacă este cazul;
 • Alte acte doveditoare care au stat la baza dobândirii dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de folosință asupra terenului;

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol sunt următoarele:

 1. între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
 2. între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 3. persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populației, chiar dacă nu dețin terenuri agricole și silvice, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localității.

De asemenea, toate gospodăriile populației din localități care aparțin din punct de vedere administrativ de orașe, municipii ori de sectoare ale municipiului București, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deținut de aceste unități administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București.

Conducerea

 • Nicolae Ștefan

Contact

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL 

MODELUL CERERILOR / DECLARATIILOR PRIVIND ELIBERAREA, INREGISTRAREA, MODIFICAREA DATELOR DIN / ÎN REGISTRUL AGRICOL

Nr. Crt. Denumire CERERE / DECLARATIE
1 Cerere privind eliberarea adeverințelor din registrul agricol
2 Declaratie privind înregistrarea / modificarea datelor în registrul agricol, persoane fizice
3 Declaratie privind înregistrarea / modificarea datelor în registrul agricol, persoane juridice
4 Declaratie privind înregistrarea / modificarea datelor în registrul agricol, persoane fizice pe baza documentelor sub semnătură privată
5 Cerere privind eliberarea atestatelor de producător
6 Cerere privind viza anuală / eliberarea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol
7 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului, persoane fizice
8 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului, persoane juridice
9 Oferta de vânzare teren, persoane fizice
10 Oferta de vânzare teren, persoane juridice
11 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare, persoane fizice
12 Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare, persoane juridice
13 Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare, persoane fizice
14 Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare, persoane  juridice
15 Decizia persoanei fizice privind alegerea preemptorului / potențialului cumpărător
16 Decizia persoanei juridice privind alegerea preemptorului / potențialului cumpărător
 

 

Conform Legii nr. 17/2014 (*actualizată), privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan;

* La cererea pentru afisarea ofertei de vanzare se anexează ca documente doveditoare, următoarele:

– Act identitate proprietar / moștenitori;

– Acte de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate, extras  de carte funciară, sentință civilă, certificat de moștenitor, etc);

– Certificat de atestare fiscală.

 

* La cererea pentru înregistrarea ofertei de cumpărare se anexează ca documente următoarele:

                       – Adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);

                       – Adeverință de la Evidența Populației;

                       – Adeverință de la primărie-registrul agricol.