Dosare online

7319
 • null
  DOSARE SERVICIUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

1. Dosar privind solicitări la informațiile de interes public conform Legii 544/2001 și a normelor metodologice HG 478/2016, modificate și reactualizate

2. Dosar privind reclamație administrativă, conform Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public

4. Dosar privind solicitările efectuate de consilierii locali în baza art. 226, al. 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

 • null
  DOSARE POLIȚIA LOCALĂ CÂMPIA TURZII

1. Dosar pentru eliberarea acordului de funcționare

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat  înregistrare ;
 • certificat  constatator sau anexă la certificatul de înregistrare,  pentru sediul social / sediu secundar de la adresa pentru  care se solicită autorizaţia ;
 • dovada deţinerii spaţiului ( extras C.F., contract închiriere, contract vânzare – cumpărare );
 • releveul  construcţiei. În cazul în care s-au efectuat modificări se va prezenta releveul  cu situaţia reală actualizată la data depunerii cererii, semnat şi ştampilat de un proiectant autorizat;
 • fişa de caracterizare a structurii de vânzare;
 • contract de salubrizare;
 • autorizaţie de securitate la incendiu, ( conform prevederilor legale în vigoare);
 • autorizaţie de mediu( conform prevederilor legale în vigoare),;
 • dovada achitării taxei pentru  eliberarea acordului de funcţionare, conform H.C.L. . ptr. anul în curs.

2. Dosar pentru eliberarea acordului pentru comerț ambulant

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat  înregistrare ;
 • certificat  constatator sau anexă la certificatul de înregistrare,
 • dovada achitării taxei pentru  eliberarea acordului de funcţionare, conform H.C.L. ptr. anul în curs.

3. Dosar pentru eliberarea autorizației de funcționare ( cod CAEN grupele 561, 563, 932)

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat  înregistrare ;
 • certificat  constatator sau anexă la certificatul de înregistrare,  pentru sediul social / sediu secundar de la adresa pentru  care se solicită autorizaţia ;
 • dovada deţinerii spaţiului ( extras C.F., contract închiriere, contract vânzare – cumpărare );
 • releveul  construcţiei. În cazul în care s-au efectuat modificări se va prezenta releveul  cu situaţia reală actualizată la data depunerii cererii, semnat şi ştampilat de un proiectant autorizat;
 • fişa de caracterizare a structurii de vânzare;
 • contract de salubrizare;
 • autorizaţie de securitate la incendiu, ( conform prevederilor legale în vigoare);
 • autorizaţie de mediu( conform prevederilor legale în vigoare),;
 • dovada achitării taxei pentru  eliberarea acordului de funcţionare, conform H.C.L.. ptr. anul în curs.
 • Declarație pe proprie răspundere conform HG 843/1999

4. Dosar pentru eliberarea / vizarea la 5 ani a autorizatiei de transport persoane în regim de taxi / în regim de închiriere

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copie după certificatul de înregistrare la O.R.C. ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familială sau persoană juridică, după caz şi certificat constatator;
 • copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în regim de taxi, pentru transportatorii persoană juridică sau întreprindere familială;
 • copie de pe certificatul de atestarea pregătirii profesionale al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
 • certificatele de cazier judiciar al conducătorilor auto, şi după caz, al managerului de transport în regim de taxi  şi închiriere, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:
  • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
  • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
  • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
  • infracţiuni contra traficului şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
  • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
  • infracţiuni contra patrimoniului;
 • avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi după caz,  avizele medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere;
 • cazier fiscal al al transportatorului, dacă acesta  este operator economic;
 • declaraţii pe propria răspundere :
  • privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau închiriere, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii  şi motivul acestora;
  • că poate asigura spaţii necesare pt. parcarea autovehiculelor, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
  • că deţine sau are capacitate financiară de a deţine un nr. de autovehicule, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
 •  dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei conform HCL . ptr. anul în curs.

5. Dosar pentru eliberarea autorizației taxi

conține:

6. Dosar pentru eliberarea autorizației taxi ( art. 14^1 (4) lit. d)

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificatul de înregistrare  şi actul constitutiv al societăţii**
 • contractul de cesiune
 • copie autorizaţie de transport ;
 • copie certificat de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului ;
 • copie după certificatul de agreare emis de R.A.R.
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la modul în care este asigurată dispecerizarea  şi copie după contractul de dispecerizare.
 • dovada achitarii taxei pt eliberare aut taxi  conform HCL. ptr. anul în curs.
 • dovada achitării taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare stabilite conform H.C.L. . ptr. anul în curs.

7. Dosar pentru prelungirea autorizației taxi

conține:

 • cerere tip prelungire / prelungire și înlocuire
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copie autorizaţie de transport persoane în regim de taxi;
 • copie certificat de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;
 • cartea de identitate a autovehiculului;
 • copie după certificatul de agreare emis de R.A.R.;
 • copie buletin de verificare metrologică  a taximetrului  aparatului de taxat;
 • copie după contractul de dispecerizare;
 • dovada achitarii taxei pt eliberare aut taxi  conform HCL ptr. anul în curs
 • dovada achitării taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare stabilite conform H.C.L. ptr. anul în curs

8. Dosar pentru eliberarea autorizatiei pentru utilizarea stațiilor

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat de înregistrare;
 • certificat constatator ;
 • licenţă de transport ;
 • contractul cu beneficiarul ( în cazul curselor speciale );
 • programul de îmbarcare – debarcare ,
 • dovada achitării taxei conform H.C.L. ptr. anul în curs

9. Dosar pentru închirierea unui loc de parcare - persoane fizice

10. Dosar pentru închirierea unui loc de parcare - persoane juridice

11. Dosar pentru acordarea stimulentului de casare acordat prin Programul privind casarea autovehiculelor uzate

 • null
  DOSARE DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1. Dosar alocație de stat (pentru copii născuți în Romania)

(Notă: La depunerea dosarului toate actele se prezintă și în original. După caz,  pot să fie solicitate și alte acte)

2. Dosar alocație de stat (pentru copii născuți în străinătate)

4. Dosar card parcare pentru persoane cu dizabilități

5. Dosar evaluare sau reevaluare persoane adulte cu dizabilități

6. Dosar evaluare sau reevaluare copii cu dizabilități

7. Dosar asistare persoane vârstnice / persoane cu handicap într-un centru rezidențial

8. Dosar delegare autoritate părintească pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

10. Dosar stimulent de inserţie

(La depunerea dosarului toate actele se prezintă și în original. După caz, pot sa fie solicitate și alte acte).

11. Dosar pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională

12. Dosar pentru obţinere anchetă socială pentru compensarea preţului la energie

14. Dosar închiriere locuință socială

15. Dosar indemnizație lunară pentru persoană cu handicap grav

16. Dosar acordare stimulent educational (tichete gradinita)

 • null
  DOSARE SERVICIUL  ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

PRODUCĂTORI AGRICOLI

1. Acte necesare pentru rezervarea unui loc sau a unei mese în piață

 • Atestat de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; (în termen de valabilitate, cu denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată;
 • Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;
 • Mijloace de măsurare verificate din punct de vedere metrologic (este interzisă folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare);
 • Cerere

Locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii acestor produse, potrivit  Hotărârii nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

2. Acte necesare pentru rezervarea unui loc în piaţă - comercializare de pepene roşu şi galben

 • Atestat de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; (în termen de valabilitate, cu denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată în vederea cultivării pepenilor);
 • Mijloace de măsurare verificate din punct de vedere metrologic (este interzisă folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare);
 • Cerere

  Este strict interzisă comercializarea altor produse decât pepeni verzi şi galbeni în locaţiile aprobate;

  Este interzisă depozitarea direct pe sol a mărfii;

  Locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii acestor produse, potrivit  Hotărârii nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

3. Acte necesare pentru rezervarea unei mese în hala de lactate - comercializare ouă, lapte şi prosuse din lapte

 • Atestat de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul zootehnic; (în termen de valabilitate, cu denumirea produselor şi a capetelor de animale- ovine, bovine);
 • Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;
 • Documentul de înregistrare sanitar-veterinară, eliberat de Autoritatea sanitară veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Fisă de aptitudine- medicina muncii
 • Carnetul de sănătate a animalelor, eliberat de medicul veterinar din cadrul circumscripţiei sanitar- veterinare
 • Mijloace de măsurare verificate din punct de vedere metrologic (este interzisă folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare);
 • Cerere

Locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii acestor produse, potrivit  Hotărârii nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

 

AGENŢII ECONOMICI (Societăţi Comerciale, Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale)

1. Acte necesare pentru închirierea unui loc sau a unei mese în piaţă

 • Certificat de înregistrare
 • Certificat constatator
 • Acord – privind desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant
 • Mijloace de măsurare verificate din punct de vedere metrologic (este interzisă folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare);
 • Cerere

Locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii acestor produse, potrivit Hotărârii nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

 

 • null
  DOSARE CENTRUL DE ZI „CARINE”

Dosar pentru asistare la Centrul de zi „Carine”

 • Cerere tip 
 • Copie acte de identitate părinţi/reprezentant legal
 • Copie act de identitate/ certificate de naştere copil
 • Certificat de încadrare în grad de handicap
 • Scrisori medicale

 

 • null
  DOSARE CENTRUL DE ZI „CLEMENT”

Dosar pentru acordarea serviciilor socio-medicale

 • solicitare servicii socio-medicale
 • scrisoare medicală de la medicul specialist
 • act de identitate
 • cupon de pensie (unde este cazul)
 • adeverință medicală de la medicul de familie

 

 • null
  DOSARE CENTRUL PENTRU SENIORI „RESPECT”

Dosar pentru acordarea serviciilor socio-medicale

 • Cerere acordare servicii (poate fi depusă personal sau prin aparținători)
 • ANCHETĂ SOCIO-MEDICALĂ (se completează de către asistentul social la domiciliul persoanei vizate pentru acordarea de servicii). La ancheta socio-medicală se atașează
   • acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal
   • copie buletin
   • copie cupon pensie
   • acte medicale, care să ateste starea de sănătate (adeverințe sau scrisori medicale,ieșiri din spital etc.)
   • copie a actului de identitate a reprezentantului legal (dacă este cazul )
   • alte acte
 • GRILA DE EVALUARE
 • PLAN INDIVIDUALIZAT DE ASISTENȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE
 • CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII
 • Cerere încetare acordare servicii

 

 • null
  DOSARE SERVICIUL EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI

Cereri serviciul evidența și gestiunea patrimoniului

 

 • null
  DOSARE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
 • *ALOCAREA NUMERELOR DE ORDINE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚILOR DE IDENTITATE SE FACE ÎN FIECARE ZI DE LUNI, PENTRU ÎNTREAGA SĂPTĂMÂNĂ, ÎNCEPÂND CU ORA 08:30

  *CONFORM LEGII 119/1996, CU PRIVIRE LA ACTELE DE STARE CIVILĂ, ART. 10, ALIN. 9 SE INTERZICE MODIFICAREA SAU COMPLETAREA FĂRĂ DREPT ORI PLASTIFIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ. CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ PLASTIFIATE ORI MODIFICATE SAU COMPLETATE FĂRĂ DREPT SUNT NULE.

Actele de identitate care se eliberează cetățenilor români

Eliberare certificate deces la cerere

Schimbare nume pe cale administrativa

 • null
  DOSARE SERVICIUL INVESTIȚII

Dosar pentru emiterea autorizatiei de sapatura

 • Cerere tip
 • Norme lucrări de branșamente
 • certificat de urbanism
 • alimentare cu apa
 • canalizare
 • alimentare cu energie electrica
 • gaze naturale
 • telefonizare
 • salubritate
 • protectia mediului.
 • aviz Domeniu Public Campia Turzii
 • aviz Politia Rutiera Campia Turzii
 • plan de semnalizare rutiera avizat de Politia Rutiera
 • memoriu tehnic
 • document justificativ privind refacerea suprafeţelor afectate ale domeniului public
 • document justificativ privind transportul de materiale rezultate în urma executării lucrărilor
 • tehnologie de refacere a domeniului public afectat in urma lucrarilor, conform proiectului tehnic
 • taxa aviz sapatura

Dosar înregistrare fosă septică

 • null
  DOSARE SERVICIUL CULTURĂ

Închiriere spații

 • null
  DOSARE SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE
 • null
  DOSARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Cereri / declarații impozite și taxe locale

 1. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
 2. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
 3. Împuternicire în cazul în care certificatul fiscal/adeverință sunt solicitate de către alte persoane decât titularul
 4. Declarație pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
 5. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale/ cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
 6. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice
 7. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
 8. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice
 9. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice
 10. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice
 11. Cerere pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării 
 12. Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport persoane fizice și juridice
 13. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
 14. Cerere restituire
 15. Cerere compensare

 

 • null
  DOSARE BIROUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Dosar pentru eliberarea certificatului de urbanism

Dosar pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

Dosar pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare

 • F8 cerere emitere autorizatie de construire si anexa la cerere
 • Certificatul de urbanism (copie)
 • Dovada titlului asupra imobilului – teren şi/sau construcţii – / extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată)
 • Documentaţia tehnică – D.T.A.C. / D.T.O.E. / D.T.A.D.
 • Avize / acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie)
 • Punctul de vedere / actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului: (copie)
 • Dovada înregistrării documentaţiei la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar copie)
 • Documentele de plată a taxelor legale în vederea autorizării (copie)
 • Anexa la ”Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare” completată cu toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia. (2 exemplare originale)

Dosar pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

 • F12 cerere de prelungire a autorizatiei de construire
 • Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire/desfiinţare
 • Documentaţia tehnică derivată din D.T.A.C/D.T.A.D. – după caz – prin care se evidenţiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza Autorizaţiei de construire/desfiinţare
 • Autorizaţia de construire/desfiinţare (original)
 • Documentul privind achitarea taxei (în copie)

Dosar pentru comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor

Dosar pentru comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor