Dosare online

6190
 • null
  DOSARE SERVICIUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

1. DOSAR PRIVIND SOLICITĂRI LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII 544/2001 ȘI A NORMELOR METODOLOGICE HG 478/2016, MODIFICATE ȘI REACTUALIZATE

2. DOSAR PRIVIND RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ , CONFORM LEGII 544/2001, PRIVIND LIBERAL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

4. DOSAR PRIVIND SOLICITĂRILE EFECTUATE DE CONSILIERII LOCALI ÎN BAZA ART.51.AL.2 DIN LEGEA 215/2001, ACTUALIZATĂ

 • null
  DOSARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

1. DOSAR PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR FISCALE ȘI ADEVERINȚELOR

 • null
  DOSARE POLIȚIA LOCALĂ CÂMPIA-TURZII

1. DOSAR PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat  înregistrare ;
 • certificat  constatator sau anexă la certificatul de înregistrare,  pentru sediul social / sediu secundar de la adresa pentru  care se solicită autorizaţia ;
 • dovada deţinerii spaţiului ( extras C.F., contract închiriere, contract vânzare – cumpărare );
 • releveul  construcţiei. În cazul în care s-au efectuat modificări se va prezenta releveul  cu situaţia reală actualizată la data depunerii cererii, semnat şi ştampilat de un proiectant autorizat;
 • fişa de caracterizare a structurii de vânzare;
 • contract de salubrizare;
 • autorizaţie de securitate la incendiu, ( conform prevederilor legale în vigoare);
 • autorizaţie de mediu( conform prevederilor legale în vigoare),;
 • dovada achitării taxei pentru  eliberarea acordului de funcţionare, conform H.C.L. . ptr. anul în curs.

2. DOSAR PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PENTRU COMERȚ AMBULANT

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat  înregistrare ;
 • certificat  constatator sau anexă la certificatul de înregistrare,
 • dovada achitării taxei pentru  eliberarea acordului de funcţionare, conform H.C.L. ptr. anul în curs.

3. DOSAR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI ( cod CAEN grupele 561, 563, 932)

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat  înregistrare ;
 • certificat  constatator sau anexă la certificatul de înregistrare,  pentru sediul social / sediu secundar de la adresa pentru  care se solicită autorizaţia ;
 • dovada deţinerii spaţiului ( extras C.F., contract închiriere, contract vânzare – cumpărare );
 • releveul  construcţiei. În cazul în care s-au efectuat modificări se va prezenta releveul  cu situaţia reală actualizată la data depunerii cererii, semnat şi ştampilat de un proiectant autorizat;
 • fişa de caracterizare a structurii de vânzare;
 • contract de salubrizare;
 • autorizaţie de securitate la incendiu, ( conform prevederilor legale în vigoare);
 • autorizaţie de mediu( conform prevederilor legale în vigoare),;
 • dovada achitării taxei pentru  eliberarea acordului de funcţionare, conform H.C.L.. ptr. anul în curs.

4. DOSAR PENTRU ELIBERAREA / VIZAREA LA 5 ANI A AUTORIZATIEI DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI / ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copie după certificatul de înregistrare la O.R.C. ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familială sau persoană juridică, după caz şi certificat constatator;
 • copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în regim de taxi, pentru transportatorii persoană juridică sau întreprindere familială;
 • copie de pe certificatul de atestarea pregătirii profesionale al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
 • certificatele de cazier judiciar al conducătorilor auto, şi după caz, al managerului de transport în regim de taxi  şi închiriere, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:
  • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
  • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
  • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
  • infracţiuni contra traficului şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
  • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
  • infracţiuni contra patrimoniului;
 • avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi după caz,  avizele medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere;
 • cazier fiscal al al transportatorului, dacă acesta  este operator economic;
 • declaraţii pe propria răspundere :
  • privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau închiriere, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii  şi motivul acestora;
  • că poate asigura spaţii necesare pt. parcarea autovehiculelor, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
  • că deţine sau are capacitate financiară de a deţine un nr. de autovehicule, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
 •  dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei conform HCL . ptr. anul în curs.

5. DOSAR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copie autorizaţie de transport ;
 • copie certificat de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului ;
 • copie după certificatul de agreare emis de R.A.R
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la modul în care este asigurată dispecerizarea  şi copie după contractul de dispecerizare.
 • dovada achitarii taxei pt eliberare aut taxi  conform HCL 241 / 2017 (50 lei )
 • dovada achitării taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare stabilite conform H.C.L. ptr. anul în curs.

6. DOSAR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI ( art. 14^1 (4) lit. d)

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificatul de înregistrare  şi actul constitutiv al societăţii**
 • contractul de cesiune
 • copie autorizaţie de transport ;
 • copie certificat de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului ;
 • copie după certificatul de agreare emis de R.A.R.
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la modul în care este asigurată dispecerizarea  şi copie după contractul de dispecerizare.
 • dovada achitarii taxei pt eliberare aut taxi  conform HCL. ptr. anul în curs.
 • dovada achitării taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare stabilite conform H.C.L. . ptr. anul în curs.

7. DOSAR PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAȚIEI TAXI

conține:

 • cerere tip prelungire / prelungire și înlocuire
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copie autorizaţie de transport persoane în regim de taxi;
 • copie certificat de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;
 • cartea de identitate a autovehiculului;
 • copie după certificatul de agreare emis de R.A.R.;
 • copie buletin de verificare metrologică  a taximetrului  aparatului de taxat;
 • copie după contractul de dispecerizare;
 • dovada achitarii taxei pt eliberare aut taxi  conform HCL ptr. anul în curs
 • dovada achitării taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare stabilite conform H.C.L. ptr. anul în curs

8. DOSAR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI PENTRU UTILIZAREA STAȚIILOR

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat de înregistrare;
 • certificat constatator ;
 • licenţă de transport ;
 • contractul cu beneficiarul ( în cazul curselor speciale );
 • programul de îmbarcare – debarcare ,
 • dovada achitării taxei conform H.C.L. ptr. anul în curs
 • null
  DOSARE DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1. Dosar alocație de stat (pentru copii născuți în Romania)

 • Un dosar plic;
 • Copie acte identitate părinți;
 • Copie + original certificat naștere copil;
 • Copie livret familie;
 • Extras de cont datat cu luna depunerii dosarului (dacă se dorește ca banii să fie primiți în cont și nu prin mandat poștal);
 • Declarație mamă-tată, în cazul în care părinții nu sunt căsătoriți;
 • Cerere tip completată, semnată de ambii părinți (cererea 1 sau cererea 2 după caz).

(Notă: La depunerea dosarului toate actele se prezintă și în original. După caz,  pot să fie solicitate și alte acte)

2. Dosar alocație de stat (pentru copii născuți în străinătate)

  • Un dosar plic;
  • Copie acte identitate părinți;
  • Copie + original certificat naștere copil;
  • Copie livret familie;
  • Extras de cont datat cu luna depunerii dosarului (dacă se doreşte ca banii să fie primiţi în cont şi nu prin mandat poştal);
  • Declaraţie mamă-tată, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
  • Cerere tip completată, semnată de ambii părinți (cererea 1 sau cererea 2 după caz).
  • Copie acte de rezidenţă pentru ambii părinţi şi pentru copii;
  • A doua cerere tip completată;
  • Adeverinţă de la şcoală pentru copil (după caz).
  • Adeverinţă din străinătate din care să reiasă că a solicitat alocaţie de stat în acea ţară, i s-a respins cererea si motivul respingerii.

  (Notă: La depunerea dosarului toate actele se prezintă si în original. După caz,  pot să fie solicitate și alte acte)

3. Dosar alocaţie pentru susţinerea familiei

 • 1 dosar plic;
 • Copie acte de identitate – Carte de identitate/buletin de identitate/ carte provizorie de identitate pentru persoanele peste 14 ani din familia solicitantă + originalele;
 • Copie certificate naştere copii (toţi copii familiei, inclusiv cei peste 14 ani) + originalele;
 • Copie livret familie (după caz)+ original;
 • Copie certificat casătorie (după caz)+ original;
 • Adeverinţă şcoală pentru copii de vârstă şcolară;
 • Adeverinţă Agenţie Locală de Ocupare a Forţei de Muncă (“Şomaj”) pentru persoanele apte de muncă care nu realizează venituri (inclusiv pentru copiii de peste 16 ani care nu urmează cursurile şcolare).
 • Adeverinţă Administraţia Finanţelor Turda pentru toate persoanele de peste 18 ani din familia solicitantă;
 • Certificat fiscal de la ServiciulTaxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei  Municipiului Câmpia Turzii, pentru toate persoanele de peste 18 ani din familia solicitantă;
 • Adeverință Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii (inclusiv pentru copiii de peste 16 ani care nu urmează cursurile şcolare);
 • Dovezi de venit (adeverinţă salariu, cupon pensie, cupon ajutor special lunar pentru persoanele cu handicap)- după caz;
 • Copie certificat încadrare în grad de handicap- după caz;
 • Copie sentinţă stabilire domiciliu minori- după caz;
 • Copie curatelă,tutelă- după caz;
 • Sentinţă divorţ- după caz;
 • Adeverinţă medicală (certificat) inapt muncă după caz;
 • Două cereri tip completate (cererea 1 sau cererea 2, după caz);

4. Dosar venit minim garantat (ajutor social)

 • 1 dosar plic;
 • Copie acte de identitate – Carte de identitate/buletin de identitate/ carte provizorie de identitate pentru persoanele peste 14 ani din familia solicitantă + originalele;
 • Copie certificate naştere copii (toţi copii familiei, inclusiv cei peste 14 ani) + originalele;
 • Copie livret familie (după caz) + original;
 • Copie certificat casătorie (după caz)+ original;
 • Adeverinţă şcoală pentru copii de vârstă şcolară;
 • Adeverinţă Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă Câmpia Turzii (“Şomaj”) pentru persoanele apte de muncă care nu realizează venituri (inclusiv pentru copiii de peste 16 ani care nu urmează cursurile şcolare);
 • Adeverinţă Administraţia Finanţelor Turda pentru toate persoanele de peste 18 ani din familia solicitantă;
 • Certificat fiscal de la ServiciulTaxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei  Municipiului Câmpia Turzii, pentru toate persoanele de peste 18 ani din familia solicitantă;
 • Adeverintă Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii  (inclusiv pentru copiii de  peste 16 ani care nu urmează cursurile şcolare);
 • Dovezi de venit (adeverinţă salariu, cupon pensie, cupon ajutor special lunar pentru persoanele cu handicap)- după caz;
 • Copie certificat încadrare în grad de handicap- după caz;
 • Copie sentinţă stabilire domiciliu minori- după caz;
 • Copie curatelă, tutelă- după caz;
 • Sentinţă divorţ- după caz;
 • Adeverinţă medicală (certificat) inapt muncă – după caz;
 • Două cereri tip completate (cererea 1 sau cererea 2, după caz);

5. Dosar cantină socială

 • Cerere tip
 • Copie carte de identitate/buletin de identitate/ carte provizorie de identitate pentru soţ/ soţie, copiii de peste 14 ani;
 • Certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani;
 • Adeverinţă Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă Câmpia Turzii;
 • Adeverintă Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primăriei MunicipiuluiCâmpia Turzii;
 • Adeverinţă Administraţia Finanţelor Turda ;

(Notă: după caz,  pot sa fie solicitate și alte acte)

6. Dosar Centrul de educaţie timpurie (creşă)

 • Cerere tip;
 • Certificatul de naştere al copilului – în copie;
 • Actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, şi după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei– în copie;
 • Adeverinţă cu veniturile brute realizate de către părinţi/reprezentanţi legali în ultimele 6 luni;
 • Adeverinţă de la medicul de familie care atestă că copilul este clinic sănătos;
 • Fişa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
 • Dosar plic.

7. Dosar card parcare, în condiţiile Legii 448/2006

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate;
 • Acte autoturism (talon, carte de identitate a vehiculului);
 • Ultimul certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Poză 3,5×3 cm.

8. Dosar încadrare grad de handicap

 • Cerere tip pentru anchetă socială;
 • Acte de identitate;
 • Acte medicale eliberate atât de medici specialişi cât şi de medicul de familie;
 • Adeveriţe de venit (loc de muncă /cupon de pensie /adeverinţă finanţe)
 • Ultimul certificat de încadrare în grad de handicap.

9. Dosar internare într-un centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice

 • Cerere tip pentru anchetă socială;
 • Acte de identitate;
 • Acte medicale eliberate atât de medici specialişi cât şi de medicul de familie;
 • Adeveriţe de venit (loc de muncă /cupon de pensie/adeverinţă finanţe);

10. Dosar delegare autoritate părintească pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

 • Declaraţie tip;
 • Cerere tip;
 • Acte de identitate pentru fiecare membru al familiei şi pentru persoana desemnată (Carte de identitate, certificat de naştere)
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentinţă de divorţ (după caz);
 • Adeverinţă de venit (loc de muncă, cupon de pensie) al persoanei desemnate.

11. Dosar indemnizaţie creştere copil:

Acte de la  solicitant
 1. Dosar plic;

2. Copie  acte identitate ambii părinţi şi toţi copiii familiei;

3. Copie dupa livretul de familie (cei căsătoriţi pot prezenta şi numai certificat de căsătorie).

Acte de la Instituții DE LA BANCĂ:

4. Extras de cont pe numele părintelui care solicită  indemnizaţia, datat în luna depunerii cererii (dacă se doreşte ca indemnizaţia să vină pe card şi nu prin poştă);

DE LA SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

5. Adeverinţa  tip  pe care o va completa angajatorul ;

ATENŢIE! Aceasta nu trebuie sa conțină corecturi ,ștersături, îngroșări, în caz contrar dosarul se va întoarce pentru a se depune actele în forma cerută!!!

6. Cererea tip (se completează de către solicitant);

DE LA ANGAJATOR:

7. Copie după cererea de suspendare a contractului de muncă făcută către angajator (trebuie sa conţină NUMĂR,REZOLUTIE  ŞI ŞTAMPILĂ)

8. Copie decizie de suspendare a contractului de muncă;

9. Adeverinţa tip completată (cea de la punctul 5  –să se ţină neaparat cont de atenţionarea făcută).

 

(La depunerea dosarului toate actele se prezintă și în original. După caz,  pot să fie solicitate și alte acte).

12. Dosar stimulent de inserţie

Acte de la  solicitant
 1. Dosar plic;

2. Copie identitate ambii părinţi şi pentru toţi copiii familiei;

3. Copie după livretul de familie (cei căsătoriţi pot prezenta şi numai certificat de căsătorie).

Acte de la Instituții DE LA BANCA:

4. Extras de cont pe numele părintelui care solicită stimulentul datat în luna depunerii dosarului (dacă se doreşte ca să primeasca stimulentul în cont bancar şi nu prin mandat postal);

DE LA SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

5. Adeverinţa tip pe care o va completa angajatorul ;

ATENŢIE! Aceasta nu trebuie să conţină corecturi ,ştersături, îngroşări, în caz contrar adeverinţa va trebui refăcută !

6. Cererea tip (se completează de către solicitant);

DE LA ANGAJATOR:

7. Adeverinţa din care să rezulte că este angajat şi realizează venituri supuse impozitului.

8. Adeverinţa tip completată (cea de la punctul 5 –să se ţină neapărat cont de atenţionarea făcută).

PENTRU SIUTIAŢIA ÎN CARE STIMULENTUL DE INSERŢIE SE SOLICITĂ  DUPĂ REÎNTOARCEREA DIN CONCEDIUL DE ÎNGRIJIRE COPIL

9. Copie decizie de reluare a activităţii;

10. Declaraţie de mână din partea părintelui, că adeverinţa tip privind veniturile realizate înaintea datei naşterii copilului se află la dosarul pentru indemnizaţie creștere copil, depus pentru copil (se scrie numele şi CNP -ul copilului) – în acest caz nu se mai cere adeverința de la punctul 8).

 

Forma adeverinței cerute de la angajator (menționata la punctul 7) în situația când părintele solicită direct stimulent de inserție (adică fără a fi inițial în concediu creștere copil):

 „Prin prezenta adeverim că domnul ………., domiciliat în …….., str…..(adresa completă), CNP …….,  este angajatul societății noastre din data de…………., în functia de……… și în prezent realizează venituri supuse impozitului”. Adeverința să conțina nr. de înregistrare, data, ștampila și semnătura.

Forma adeverinței  cerute de la angajator (menționata la punctul 7), în situația când părintele revine din concediu creștere copil:

„Prin prezenta adeverim că domnul ………., domiciliat în …….., str…..(adresa completă), CNP …….și-a reluat activitatea începând cu data de ………………….și de la acea dată realizează venituri  supuse impozitului”.  Adeverința să conțina nr . de înregistrare, data, ștampila și semnatura.

(La depunerea dosarului toate actele se prezintă și în original. După caz,  pot sa fie solicitate și alte acte).

13. Dosar servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu

 • cererea tip;
 • copie după actele de stare civilă (carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
 • copie după cartea de identitate a reprezentantului legal, dacă e cazul;
 • copie cupon de pensie sau alte documente care fac dovada veniturilor beneficiarului;
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să reiasă diagnosticul prezent, antecedentele medicale personale precum şi faptul că beneficiarul suferă/nu suferă de boli psihice şi infecto-contagioase;
 • alte acte medicale din care să rezulte bolile de care suferă beneficiarul şi tratamentul pe care îl urmează;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară (din care să rezulte dacă persoana beneficiară mai realizează şi alte venituri în afară de pensie);
 • certificat fiscal privind bunurile mobile şi imobile;
 • alte acte, după caz.

Notă: În  situaţiile în care persoana vârstnică solicitantă nu are aparţinători, iar statusul funcţional nu îi permite deplasări pentru obţinerea unora din documentele prevăzute mai sus, actele necesare se vor obţine în baza unor adrese oficiale către instituţiile respective.

14. Dosar pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională

 • Cerere tip pentru anchetă socială;
 • Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
 • Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
 • Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului)- dacă este cazul;
 • Fişa medicală sintetică de la medicul de familie;
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • Fişa de evaluare psihologică, eliberată de un psiholog;
 • Fişa psihopedagogică, eliberată de instituţia de învăţământ;
 • Copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
 • Copie a certificatului de orientare şcolară/profesională anterior – dacă este cazul;
 • Alte documente în copie:  certificat de încadrare în grad de handicap, bilete de ieşire din spital, scrisori medicale analize specifice.
 • null
  DOSARE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA PIEȚELOR ȘI EXPLOATAREA PLATFORMELOR COMERCIALE

PRODUCĂTORI AGRICOLI

1. ACTE NECESARE PENTRU REZERVAREA UNUI LOC SAU A UNEI MESE ÎN PIAȚĂ

 • Atestat de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; (în termen de valabilitate, cu denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată;
 • Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;
 • Mijloace de măsurare verificate din punct de vedere metrologic (este interzisă folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare);

Locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii acestor produse, potrivit  Hotărârii nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

2. ACTE NECESARE PENTRU REZERVAREA UNUI LOC ÎN PIAŢĂ - COMERCIALIZARE DE PEPENE ROŞU ŞI GALBEN

 • Atestat de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; (în termen de valabilitate, cu denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată în vederea cultivării pepenilor);
 • Mijloace de măsurare verificate din punct de vedere metrologic (este interzisă folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare);

  Este strict interzisă comercializarea altor produse decât pepeni verzi şi galbeni în locaţiile aprobate;

  Este interzisă depozitarea direct pe sol a mărfii;

  Locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii acestor produse, potrivit  Hotărârii nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

3. ACTE NECESARE PENTRU REZERVAREA UNEI MESE ÎN HALA DE LACTATE - COMERCIALIZARE OUĂ, LAPTE ŞI PROSUSE DIN LAPTE

 • Atestat de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul zootehnic; (în termen de valabilitate, cu denumirea produselor şi a capetelor de animale- ovine, bovine);
 • Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;
 • Documentul de înregistrare sanitar-veterinară, eliberat de Autoritatea sanitară veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Fisă de aptitudine- medicina muncii
 • Carnetul de sănătate a animalelor, eliberat de medicul veterinar din cadrul circumscripţiei sanitar- veterinare
 • Mijloace de măsurare verificate din punct de vedere metrologic (este interzisă folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare);

Locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii acestor produse, potrivit  Hotărârii nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

AGENŢII ECONOMICI (Societăţi Comerciale, Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale)

1. ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI LOC SAU A UNEI MESE ÎN PIAŢĂ

 • Certificat de înregistrare
 • Certificat constatator
 • Acord – privind desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant
 • Mijloace de măsurare verificate din punct de vedere metrologic (este interzisă folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în vigoare);

Locurile sunt atribuite în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii acestor produse, potrivit Hotărârii nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

 • null
  DOSARE CENTRUL DE ZI „CARINE”

Dosar pentru asistare la Centrul de zi „Carine”

 • Cerere tip 
 • Copie acte de identitate părinţi/reprezentant legal
 • Copie act de identitate/ certificate de naştere copil
 • Certificat de încadrare în grad de handicap
 • Scrisori medicale
 • null
  DOSARE CENTRUL DE ZI „CLEMENT”

Dosar pentru acordarea serviciilor socio-medicale

 • solicitare servicii socio-medicale
 • scrisoare medicală de la medicul specialist
 • act de identitate
 • cupon de pensie (unde este cazul)
 • adeverință medicală de la medicul de familie
 • null
  DOSARE CENTRUL PENTRU SENIORI „RESPECT”

Dosar pentru acordarea serviciilor socio-medicale

 • Cerere acordare servicii (poate fi depusă personal sau prin aparținători)
 • ANCHETĂ SOCIO-MEDICALĂ (se completează de către asistentul social la domiciliul persoanei vizate pentru acordarea de servicii). La ancheta socio-medicală se atașează
   • acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal
   • copie buletin
   • copie cupon pensie
   • acte medicale, care să ateste starea de sănătate (adeverințe sau scrisori medicale,ieșiri din spital etc.)
   • copie a actului de identitate a reprezentantului legal (dacă este cazul )
   • alte acte
 • GRILA DE EVALUARE
 • PLAN INDIVIDUALIZAT DE ASISTENȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE
 • CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII
 • Cerere încetare acordare servicii
 • null
  DOSARE SERVICIUL EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI

CERERI SERVICIUL EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI

 • null
  DOSARE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

ACTELE DE IDENTITATE CARE SE ELIBEREAZĂ CETĂȚENILOR ROMÂNI

Eliberare certificate deces la cerere

Schimbare nume pe cale administrativa

 • null
  DOSARE SERVICIUL INVESTIȚII

Dosar pentru emiterea autorizatiei de sapatura

 • Cerere tip
 • certificat de urbanism
 • alimentare cu apa
 • canalizare
 • alimentare cu energie electrica
 • gaze naturale
 • telefonizare
 • salubritate
 • protectia mediului.
 • aviz Domeniu Public Campia Turzii
 • aviz Politia Rutiera Campia Turzii
 • plan de semnalizare rutiera avizat de Politia Rutiera
 • memoriu tehnic
 • document justificativ privind refacerea suprafeţelor afectate ale domeniului public
 • document justificativ privind transportul de materiale rezultate în urma executării lucrărilor
 • tehnologie de refacere a domeniului public afectat in urma lucrarilor, conform proiectului tehnic
 • taxa aviz sapatura

Dosar pentru emiterea autorizatiei de sapatura noua in urma expirari celei vechi

 • Cerere tip
 • Autorizatia de Sapatura in fotocopie
 • Aviz politia rutiera in fotocopie
 • Alte avize expirate
 • Taxa aviz sapatura
 • null
  DOSARE SERVICIUL CULTURĂ
 • null
  DOSARE SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE
 • null
  DOSARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

CERERI / DECLARAȚII IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • null
  DOSARE URBANISM

DOSAR PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

DOSAR PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DE URBANISM

DOSAR PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 • F8 cerere emitere autorizatie de construire si anexa la cerere
 • Certificatul de urbanism (copie)
 • Dovada titlului asupra imobilului – teren şi/sau construcţii – / extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată)
 • Documentaţia tehnică – D.T.A.C. / D.T.O.E. / D.T.A.D.
 • Avize / acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie)
 • Punctul de vedere / actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului: (copie)
 • Dovada înregistrării documentaţiei la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar copie)
 • Documentele de plată a taxelor legale în vederea autorizării (copie)
 • Anexa la ”Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare” completată cu toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia. (2 exemplare originale)

DOSAR PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

 • F12 cerere de prelungire a autorizatiei de construire
 • Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire/desfiinţare
 • Documentaţia tehnică derivată din D.T.A.C/D.T.A.D. – după caz – prin care se evidenţiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza Autorizaţiei de construire/desfiinţare
 • Autorizaţia de construire/desfiinţare (original)
 • Documentul privind achitarea taxei (în copie)

DOSAR PENTRU COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor

DOSAR PENTRU COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor