Impozite și Taxe Locale

1413

Activități de bază:

 • stabilirea impozitelor și taxelor persoane fizice
 • stabilirea impozitelor și taxelor persoane juridice
 • inspecții fiscale persoane fizice și juridice
 • executări silite persoane fizice și juridice
 • încasări impozite și taxe locale

Contact – str. Laminoriștilor, nr. 29

Program:

 • Luni – Marți: 8:00 – 16:00
 • Miercuri: 8:00 – 17:00
 • Joi: 8:00 – 16:00
 • Vineri – 8:00 – 13:30

Conducerea

ȘEF SERVICIU STABILIRE IMPOZITE ȘI TAXE

ȘEF SERVICIU ÎNCASARE, URMĂRIRE ȘI EXECUTĂRI SILITE

CASIERIE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • Iuga Emilia
 • Diana Gotea
 • Tel. ( 0040) – 264-365980
 • Fax. ( 0040) -372/007.056

LEGISLAȚIE FISCALĂ – În această secțiune se cuprinde legislația națională și locală aplicată pentru impozitele și taxele locale:

Legea 207 din 2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală

Legea 227 din 2015 (actualizată) privind Codul fiscal cu norme

ORDONANȚA 2 din 12 iulie 2001 (actualizată) privind regimul juridic al contravențiilor .

Hotărârea de Consiliu Local nr. 241/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018.

MODALITĂȚI DE PLATĂ  A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

 În această secțiune se regăsesc modalități de plată pe care le aveți la dispoziția dumneavoastră pentru achitarea impozitelor și taxelor locale datorate Municipiului Câmpia Turzii, precum și lista conturilor IBAN  ale impozitelor și taxelor locale.

 1. În numerar sau cu cardul la Casieria Impozitelor și taxelor locale
 2. Plata ON-LINE (internet)

Site-ul Municipiul Câmpia Turziiwww.campiaturzii.ro. Serviciul de plată online permite accesul pe bază de cod numeric personal pentru persoane fizice, respectiv a codului fiscal pentru persoane juridice.

Site-ul Ghișeul Virtual de Plăți – www.ghiseul.ro. Serviciul de plată se adresează doar persoanelor fizice și plata se poate face și fără autentificare.

3. Contribuabilii mai au alternativa de plată:

 • Prin ordin de plată sau foaie de vărsământ . Se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele:
 • datele de identificare ale Municipiului Câmpia Turzii – CUI 4354566
 • denumirea impozitului și contul IBAN deschis la TREZORERIA TURDA (informația se găsește în Lista Conturi IBAN)
 • datele de identificare ale contribuabilului.

COMUNICARE  ACTE ADMINISTRATIVE – Această secțiune cuprinde toate actele administrative emise de Primăria Municipiului Câmpia Turzii persoanelor fizice și juridice pentru care, conform legislației în vigoare, instituția noastră are obligația să asigure publicitatea.

 • Anunțuri colective – executări silite, inspecții fiscale, decizii impunere etc.
 • Liste restanțieri 

FACILITĂȚI  FISCALE – La această secțiune  sunt prezentate toate tipurile de scutiri și facilități fiscale de care pot beneficia conform legislației atât persoanele fizice cât și persoanele juridice, contribuabilii la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii.

La cererea pentru eliberarea certificatelor fiscale și adeverințelor se anexează:

 

FACILITĂȚI FISCALE PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE   ACORDATE ÎN BAZA LEGII 227/2015 – PRIVIND CODUL FISCAL

SCUTIRI CLĂDIRI

ART. 456 DIN LEGEA 227/2015
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.

SCUTIRI TEREN

ART. 464 DIN LEGEA 227/2015
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;

k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

SCUTIRI MIJLOACE DE TRANSPORT

ART. 469 DIN LEGEA 227/2015

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;

f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;

l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

n) autovehiculele acţionate electric;

o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

SCUTIRI DE TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

ART. 476 DIN LEGEA 227/2015

(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă;

d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;

e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local;

f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;

g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;

i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

SCUTIRI DE LA TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE ȘI TAXA PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE

ART. 479 DIN LEGEA 227/2015
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

SCUTIRI LA IMPOZITUL PE SPECTACOL

ART. 482 DIN LEGEA 227/2015
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

FACILITĂȚI FISCALE APROBATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL ÎN CAZUL  PERSOANELOR  FIZICE ÎN ANUL 2018

SCUTIRI CLĂDIRE ȘI TEREN

În baza prevederilor art. 456, alin. (2), lit. j) şi ale art. 464, alin. (2), lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, luptătorii pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, Consiliul local poate acorda scutirea sau reducerea impozitului pentru:

-clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri, aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora;

-terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri, aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora.

În anul 2017, luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 au beneficiat de scutire de la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu şi terenul aferent, în temeiul HCL 224 /20.12.2016

            Pentru anul 2018, s-a aprobat menţinerea scutirii impozitului pentru clădirea de domiciliu şi terenul aferent, aflate în proprietatea sau coproprietatea luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989.

În baza prevederilor art. 456, alin. (2), lit. k) şi ale art. 464, alin. (2), lit. j)  din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, persoanelor fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, Consiliul local poate acorda scutirea sau reducerea impozitului pentru:

-clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora;

-terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora.

În anul 2017, persoanele fizice cu venituri lunare mai mici decât salariul minim brut pe ţară şi persoanele fizice cu venituri provenite în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, au beneficiat de reducerea cu 50% a  impozitului pentru clădirea de domiciliu şi terenul aferent, în baza HCL 224/20.12.2016.

Pentru anul 2018, s-a aprobat meţinerea reducerii cu 50% a impozitului pentru clădirea de domiciliu şi terenul aferent, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.

SCUTIRI TAXĂ SPECIALĂ PROTECȚIE CIVILĂ

Sunt exceptate de la plata taxelor de protecție civilă, persoanele fizice care au statutul de angajat sau voluntar în cadrul Serviciului Public pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi veteranii de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, refugiaţii, strămutaţii şi foştii deţinuţi politic.

FACILITĂȚI FISCALE APROBATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE PENTRU ANUL 2018

SCUTIRI CLĂDIRI ȘI TEREN

În baza prevederilor art. 456, alin. (2), lit. a) şi ale art. 464, alin. (2), lit. i) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x) şi pentru terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice, Consiliul local poate acorda scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri şi teren.

Pentru anul 2017 a fost aprobată, prin HCL 224/20.12.2016, scutirea impozitului/taxei pe clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale şi a impozitului pe terenurile cu regim de monument istoric, pentru suprafeţele neconstruite ale acestor terenuri.

Pentru anul 2018, s-a menţinerea scutirii impozitului/taxei pe clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x) şi pentru terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

În baza prevederilor art. 456, alin. (2), lit. c) şi ale art. 464, alin. (2), lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, Consiliul local poate acorda scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri şi teren.

Pentru anul 2017 a fost aprobată, prin HCL 224/20.12.2016, scutirea impozitului/taxei pe clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

Pentru anul 2018, s-a aprobat menţinerea scutirii impozitului/taxei pe clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

În baza prevederilor art. 456, alin. (2), lit. d) şi ale art. 464, alin. (2), lit. e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, Consiliul local poate acorda scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri şi teren.

Pentru anul 2017 a fost aprobată, prin HCL 224/20.12.2016, scutirea impozitului pe clădirile şi terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.

Pentru anul 2018, s-a aprobat menţinerea scutirii impozitului/taxei pe clădirile şi terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.

În baza prevederilor art. 456, alin. (2), lit. f) şi ale art. 464, alin. (2), lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi pentru terenul aferent acestor clădiri, Consiliul local poate acorda scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri şi teren, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

Pentru anul 2017 a fost aprobată, prin HCL 224/20.12.2016, scutirea impozitului pe clădirile retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a impozitului pe terenul aferent acestor clădiri, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

Pentru anul 2018, s-a aprobat menținerea scutirii impozitului pe clădirile retrocedate potrivit art. 1, alin. (10) din OUG 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a impozitului pe terenul aferent acestor clădiri, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

SCUTIRI TAXĂ SPECIALĂ PROTECȚIE CIVILĂ

Sunt exceptate de la plata taxelor de protecție civilă, persoanele juridice care au constituite servicii publice sau private pentru situaţii de urgenţă, şcolile, grădiniţele, Spitalul, Policlinica, spaţiile destinate acordării asistenţei sociale, Poliţia, sediile ONG-urilor, lăcaşurile de cult, precum și persoanele juridice deţinătoare de clădiri scutite de la plata impozitului pe clădiri.

FIȘIERE

Total Documente: 17