Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului

600

Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului este organizat şi funcţionează potrivit Legii nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Câmpia Turzii.

Atribuţii şi obligaţii ce vizează serviciul:

Aplică şi respectă legislaţia specifică serviciului;

 1. Respectă şi răspunde de aplicarea procedurilor generale şi specifice de lucru, a programelor de măsuri aprobate de primar, a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor primarului;
 2. Asigură informarea, documentarea şi consilierea cetăţenilor prin persoanele din cadrul serviciului;
 3. Primeşte, gestionează şi rezolvă solicitările formulate în petiţii, sesizări, reclamaţii primite în scris, telefonic şi de pe internet de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii, precum şi a problemelor din audienţe în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. Implementează sistemul de management al calităţii potrivit condiţiilor din Standardul ISO 9001: 2000 pentru toate serviciile asigurate către cetăţeni, menţinerea şi îmbunătăţirea acestuia;
 5. Îndeplineşte toate criteriile şi indicatorii de performanţă;
 6. Gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
 7. Asigură şi răspunde de informarea şi raportarea activităţii desfăşurate către Consiliul Local şi conducerea primăriei;
 8. Asigură informarea şi colaborarea între compartimentele serviciului, între acestea şi celelalte compartimente ale primăriei, precum şi terţi, persoane fizice şi juridice;
 9. Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, Hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului Municipiului Câmpia Turzii.

A. Compartimentul „Îndrumarea şi verificarea asociaţiilor de proprietari”

 1. Îndrumă metodologic asociaţiile de locatari la solicitarea acestora în vederea transformării în asociaţii de proprietari, înfiinţarea şi înregistrarea acestora comform prevederilor Legii 230/2007 cu completările şi modificările ulterioare;
 2. Acordă sprijin administratorilor asociaţiilor de proprietari/locatari în organizarea, funcţionarea şi conducerea acestora;
 3. Ţine evidenţa asociaţiilor de proprietari/locatari şi a problemelor cu care se confruntă;
 4. Analizează modul în care îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale dintre unităţile furnizoare sau prestatoare de servicii şi asociaţiile de proprietari/locatari beneficiare, mediază eventualele conflicte dintre acestea, dintre asociaţiile de proprietari/locatari şi membrii acestora ;
 5. Confirmă dovada achitării la zi a cheltuielilor proprietarilor ce-şi înstrăinează apartamentele, (dovada eliberată de asociaţiile de proprietari/locatari);
 6. Analizează situaţia soldurilor, elementelor de activ şi pasiv, depuse de asociaţiile de proprietari/locatari;
 7. Colaborează cu Federaţia Asociaţiilor de Proprietari Cluj-Napoca, în vederea îmbunătăţirii şi complectării legislaţiei specifice, şcolarizarea administratorilor şi organizarea de întruniri cu preşedinţii şi administratorii de asociaţii de proprietari/locatari;
 8. Asigură înfiinţarea şi actualizarea bazei de date privind asociaţiile de proprietari/locatari existente în municipiul Câmpia Turzii;
 9. întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţiile de proprietari/locatari;
 10. Realizează controlul financiar – contabil şi de gestiune asupra asociaţiilor de proprietari/locatari;
 11. Sesizează organele competente în situaţiile când descoperă fraude sau lipsuri în gestiune ;
 12. Pregăteşte şi organizează atestarea administratorilor ;
 13. Eliberează atestatele administratorilor şi fac propuneri pentru suspendarea sau retragerea acestora;
 14. Sprijină şi asigură consultanţă privind reabilitarea termică a clădirilor de către asociaţiile de proprietari;
 15. Întocmeşte şi realizează programul anual prind activităţile de îndrumare, coordonare şi control în asociaţiile de proprietari/locatari;
 16. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, de Hotărârile Consiliului Local referitoare la activitatea asociaţiilor de proprietari/locatari;
 17. Cercetează, soluţionează şi răspunde în termen legal petiţiilor primite de la membrii asociaţiilor de proprietari/locatari, de la cetăţeni;

B. Compartimentul „Evidenţa si gestiunea locuinţelor din fondul locativ”

 1. Întocmeşte contractele de închiriere a locuinţelor sociale din fondul de stat şi a locuinţelor construite prin A.N.L., conform listei de priorităţi, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local;
 2. Întocmeşte şi urmăreşte realizarea contractelor de închiriere/vânzare, după caz, a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe;
 3. Întocmeşte, în conformitate cu prevederile legale, şi asigură încheierea actelor adiţionale la contractele de închiriere privind modificări de clauze contractuale, termene, taxe, tarife, etc;
 4. Oferă cetăţenilor informaţii despre fondul locativ şi informaţii cu privire la vânzarea locuinţelor;
 5. Urmăreşte şi verifică anual,respectarea disciplinei contractuale;
 6. Identifică persoanele care ocupă abuziv locuinţele aflate în proprietate sau administrare şi propune adoptarea măsurilor de evacuare;
 7. Urmăreşte respectarea disciplinei contractuale în derularea contractelor de închiriere a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe, încheiate între Municipiul Câmpia Turzii şi persoane fizice, aflate în evidenţă;
 8. Întocmeşte toate documentele necesare pentru rezilierea contractului, dacă este cazul, şi recuperarea debitelor, după caz;
 9. În cazul în care se constată că titularul de contract nu respectă clauzele contractuale sau nu-şi achită obligaţiile de plată conform contractului, se impune luarea tuturor măsurilor necesare eliminării acestor deficienţe şi răspunde de aplicarea acestora;
 10. Urmăreşte şi asigură ca fiecare contract să fie însoţit la dosar de actele ce fac parte integrantă din documentaţia (solicitată) necesară în derularea contractului: date despre persoana fizică, HCL-ul prin care s-a aprobat încheierea contractului, proces verbal de predare-primire a locuinţei;
 11. Verifică documentele existente la încheierea/preluarea unui contract dar şi pe parcursul derulării acestuia şi informează în scris conducerea primăriei orice neconcordanţă sau problemă ivită, propunând măsuri care să conducă la eliminarea deficienţelor constatate;
 12. Verifică toate documentele existente la dosarul contractelor preluate (prin protocol) şi ia măsuri pentru completarea lipsurilor;
 13. Se preocupă de studierea legislaţiei aplicate în derularea contractelor precum şi a altor acte normative, hotărâri de Consiliu Local, proceduri, instrucţiuni e-întocmeşte raportul centralizat de activitate ori de câte ori îi este solicitat;
 14. Întocmeşte şi înaintează orice fel de corespondenţă pe care o consideră necesară, ce se referă la respectarea disciplinei contractuale, care să conducă în final la o derulare corespunzătoare a contractelor;
 15. Rezolvă corespondenţa primită de la şeful ierarhic, conform atribuţiilor de serviciu şi răspunde de legalitatea datelor înscrise, precum şi de încadrarea în termenul legal;
 16. Colaborează în scris cu celelalte servicii din cadrul primăriei în vederea urmăririi cât mai eficiente a contractelor încheiate şi aplicării corecte a legislaţiei în vigoare;

C. Compartimentul „Evidenţa şi gestiunea parcărilor de reşedinţă”

 1. Coordonează, în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, activitatea de administrare a parcărilor de reşedinţă din Municipiul Câmpia Turzii;
 2. Organizează controlul modului de utilizare a parcărilor de reşedinţă şi a altor locuri publice, constată, avertizează şi propune luarea de măsuri în cazul staţionării/parcării neregulamentare;
 3. Întocmeşte şi urmăreşte derularea contractelor de închiriere (folosinţă) a locurilor de parcare de reşedinţă,
 4. Îşi însuşeşte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la activitatea de administrare a parcărilor de reşedinţă;
 5. Umăreşte şi răspunde de respectarea actelor normative specifice activităţii şi de aplicarea hotărârilor Consiliului Local;
 6. Întocmeşte rapoarte de specialitate, şi proiecte de hotărâre şi le înaintează spre aprobare Consiliului Local;
 7. Pune în aplicare hotărârile Consiliului Local cu privire la activităţile desfăşurate;
 8. Propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, în condiţiile legii, taxele pentru utilizarea parcărilor de reşedinţă;
 9. Împreună cu Serviciul Investiţii asigură planificarea investiţiilor în vederea amenajării de noi parcări de reşedinţă şi propune modernizarea şi reabilitarea celor existente;
 10. Întocmeşte situaţii cu privire la evidenţa contractelor de parcare;
 11. Ţine evidenţa documentelor depuse de utilizatorii parcărilor.

D. Compartimentul „Evidenţa şi gestiunea terenurilor şi construcţiilor proprietatea municipiului Câmpia Turzii”

 1. Întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa terenurilor (curţi şi grădini, pentru amplasare de construcţii – chioşcuri, tonete, garaje spaţii pentru prestări servicii, activităţi comerciale etc,) şi construcţiilor proprietatea municipiului Câmpia Turzii;
 2. Participă la inventarierea bunurilor din patrimoniul municipiului Câmpia Turzii;
 3. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, sau prin dispoziţii ale primarului, pentru evidenţierea, valorificarea şi buna gestionare a terenurilor şi construcţiilor din patrimoniului municipiului Câmpia Turzii, conform legii, după înscrierea în evidenţele contabile;
 4. Participă la toate acţiunile Consiliului Local şi ale Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, care au drept scop actualizarea evidenţei, administrarea, exploatarea, conservarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii;
 5. Întocmeşte  documentaţiile  privind  închirierea,  concesionarea,  darea  în  administrare, transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit   şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Câmpia Turzii, în baza hotărârilor Consiliului Local
 6. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetăţenii municipiului Câmpia Turzii referitoare la respectarea legalităţii în administrarea şi exploatarea patrimoniului municipiului Câmpia Turzii;
 7. Asigură preluarea unor bunuri (mijloace fixe şi obiecle de inventar), întocmind apoi acte de administrare ale acestora conform prevederilor legale în materie;
 8. Ia act de expertizele tehnice de evaluare a imobilelor aflate în patrimoniul Municipiului Câmpia Turzii;
 9. Acordă asistenţă de specialitate prin participarea la efectuarea expertizelor tehnice  a imobilelor care face obiectul unor procese ( graniţuire, sistare indiviziune , etc.)
 10. Ţine evidenţa tuturor terenurilor, aparţinând domeniului public ocupate cu construcţii (chioşcuri, tonete, terase,garaje etc.);
 11. Ţine evidenţa terenurilor închiriate, concesionate sau date în administrare;
 12. Sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenţei unor construcţii neautorizate pe domeniul public sau privat, în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 13. Verifică la faţa locului şi soluţionează, cu respectarea termenului legal, sesizările şi reclamaţiile făcute de cetăţeni, care se referă la activitatea de care răspunde;
 14. Întocmeşte materialele pentru şedinţele Consiliului Local, ce privesc activităţile de care răspunde;
 15. Administrează spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în patrimoniul municipiului Câmpia Turzii;
 16. Ţine evidenţa spaţiilor având altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în patrimoniul municipiului Câmpia Turzii aflate în administrare proprie sau în administrarea altor servicii şi face propuneri de repartizare sau licitare, după caz, conform normelor legale în vigoare;
 17. Verifică periodic situaţia juridică a imobilelor, reactualizând documentaţiile/situaţiile existente, în funcţie de modificările survenite pe teren şi legislaţia la zi;
 18. Aplică procedura legală de trecere a unui bun din domeniul public al municipiului Câmpia Turzii în domeniul public al statului ca urmare a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;
 19. Aplică procedura legală în situaţia înstrăinării imobilelor din domeniul privat, ca urmare a hotărârii Consiliului Local;
 20. Verifică dovada înscrierii în evidenţa Oficiului de Cadastru şi evidenţa de Carte Funciară, a imobilelor şi spaţiilor ce sunt preluate în patrimoniul municipiului Câmpia Turzii;
 21. Comunică Serviciului Buget-Contabilitate toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fişele contabile ale bunurilor;
 22. Comunică unităţilor de învățământ sau societăţilor al căror acţionar unic este Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii modificările şi/sau completările survenite în structura sau natura bunurilor transmise în administrare, pentru a fi consemnate în evidenţa contabilă a acestora.
 23. Efectuează controale periodice la imobilele închiriate, concesionate sau date în administrare, pentru a verifica respectarea modului de utilizare a acestora raportat la obligaţiile cuprinse în actele de transmitere a folosinţei bunurilor;
 24. Propune măsuri de sancţionare a beneficiarilor dreptului de folosinţă a imobilelor (terenuri şi construcţii) ca urmare a nerespectării de către aceştia a clauzelor contractuale cuprinse în actele de transmitere a folosinţei bunurilor . şi/sau încetarea raporturilor contractuale
 25. Efectuează controale privind derularea contractelor de asociere, concesionare, închiriere şi respectării clauzelor contractuale de către beneficiarii spaţiilor;
 26. Asigură, potrivit legii, reprezentarea unităţii administrativ-teritoriale în faţa organelor judecătoreşti în litigiile civile referitoare la obligaţiile născute din contractele de închiriere, concesiune, dare în administrare a bunurilor din patrimoniul municipiului Câmpia Turzii, precum şi în raporturile cu persoane juridice şi fizice; ţine evidenţa cauzelor aflate în curs de judecată;
 27. Întocmeşte documentele pentru ordonanţare şi plată pentru cheltuielile angajate de către serviciu.

E. Compartiment GIS

 1. Identifică bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau în lipsa acestora pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar;
 2. Participă la elaborarea documentaţiilor de evaluare a imobilelor, măsurători, identificări de carte funciară, etc;
 3. Participă la stabilirea şi marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor unităţii administrativ teritoriale;
 4. Participă la marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului;
 5. Efectuarea de măsurători pentru realizarea şi actualizarea planurilor cadastrale;
 6. Evidenţierea corectă a măsurătorilor în AutoCAD;
 7. Rezolvă sesizările cetăţenilor referitoare la problemele de cadastru de specialitate;
 8. Edifică şi introduce în G.I.S. informaţii vectoriale din diferite surse – precum ridicările topografice – şi eventualele date alfanumerice asociate;
 9. Tipăreşte informaţia existentă în G.I.S. la diverse scări în funcţie de interes;
 10. Identifică imobile în Cartea Funciară, solicită şi ridică extrase de carte funciară;
 11. Face parte din comisiile în care este numit de către persoanele abilitate pe baza hotărârilor de Consiliu Local sau dispoziţii ale Primarului municipiului Câmpia Turzii
 12. Întocmeşte referatele de necesitate şi estimarea preţului pentru achiziţia de lucrări topografice şi anexele necesare în funcţie de tipul documentaţiei ce se va întocmi, participă la măsurătorile ce sunt necesare pentru întocmirea documentaţiilor de defalcari, dezmembrări, comasări, rectificări, parcelări, sau alte documente necesare pentru terenurile din patrimoniul public sau privat al localităţii;
 13. Transmite către executanţii lucrărilor de înscriere în CF a proprietăţilor, actele prin care se atestă dreptul de proprietate al Municipiul Câmpia Turzii asupra bunului ce se va înscrie în CF;
 14. Urmăreşte contractele executare de lucrări topografice;
 15. Ţine evidenţa lucrărilor topografice executate şi transmite extrasele de CF pentru completarea evidenţelor de patrimoniu
 16. Eliberează autorizații de foraje și excavații

F. Atribuțiile medicului veterinar

 1. Informarea și îndrumarea producătorilor particulari care valorifică produse de origine animală în halele agroalimentare cu privire la condițiile sanitar veterinare pe care trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi înregistrați sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru vânzare cu amănuntul (cazul produselor lactate) sau vânzare directă (lapte, ouă, miere și produse apicole);
 2. Prevenirea transmiterii de boli de la animale la om prin consum de produse alimentare de origine animală neconforme sau improprii, prin urmărirea trasabilității produselor de origine animală valorificate de catre micii producători particulari;
 3. Monitorizarea autocontrolului asumat de către micii producători prin respectarea recoltărilor de probe din produsele de origine animală valorificate în halele agroalimentare și trimiterea acestora în timp util la laboratorul acreditat pentru efectuarea analizelor în ceea ce privește criteriile de acceptabilitate pentru lapte crud si produse lactate, conform Reg. (CE) nr. 853/2004; -Efectuarea de examene organoleptice și fizico-chimice în punctul de control alimente din hală, la probele de produse alimentare de origine animală recoltate de la micii producători, care valorifică aceste produse în hala de lactate din municipiu;
 4. Prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, respectiv trichineloza, prin efectuarea de examene trichineloscopice la cărnurile de porc, provenite din sacrificarea acestora în gospodăriile proprii a locuitorilor din municipiul Câmpia Turzii;
 5. Întocmirea și ținerea situațiilor lunare referitoare la cantitățile de produse de origine animală ce sunt valorificate prin hala de lactate și pentru care se percep tarife conform Ordinului nr.64/ 2007 al președintelui A.N.S.V.S.A, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Responsabil cu ecarisarea teritoriului respectiv anunțarea în timp util a unitătii de ecarisare contractantă pentru colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor de origine animală (cadavre animale, deșeuri animale rezultate din sacrificarea mieilor, produse de origine animală confiscate din hala de lactate, etc.), precum si monitorizarea gestionării câinilor fără stăpân (evidența nr. de câini capturați, emiterea si evidența deciziilor de eutanasiere);
 7. Monitorizarea deșeurilor de origine animală, prin întocmirea, transmiterea și arhivarea lunară a situațiilor referitoare la subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman (S.N.C.U.) generate atât de persoanele fizice crescătoare de animale, cât și de către punctul de sacrificare a mieilor amenajat în târgul de animale din municipiului Câmpia Turzii, conform anexelor Ordinului nr.80/2005 al președintelui A.N.S.V.S.A;
 8. Verificarea respectării măsurilor stabilite de către Unitatea Locală de Sprijin Împotriva Bolilor la Animale, la nivelul municipiului Câmpia Turzii, activitate desfășurată în colaborare cu autoritațile ce fac parte din U.L.S.;
 9. Responsabil cu operarea în S.N.I.I.A. (Sistemul Național pentru Identificarea și Înregistrarea Animalelor) a tuturor animalelor care tranzitează târgul din municipiu, fie că se întorc in exploatația de origine, fie că li se schimbă proprietarul;
 10. Responsabil cu deținerea, păstrarea, manipularea și utilizarea în conformitate cu Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 180/2006 a instrumentului pentru asomarea mieilor și iezilor sacrificați în punctul de sacrificare miei amenajat în târgul de animale și autorizat sanitar veterinar temporar în perioada sărbătorilor pascale;
 11. Responsabil H.A.C.C.P. (Analiza Punctelor Critice de Control) prin întocmirea unor proceduri privind aprovizionarea, igiena si curățenia, urmărirea si aplicarea programului H.A.C.C.P. în hala de lactate, de către toate funcțiile implicate (personalul propriu Administrației Piețelor, producătorii care îsi valorifică produsele obținute în gospodaria proprie);

Conducerea

 • Șef Serviciu E.G.P. – Corina Laura GHINEA

Contact

 • Adresa: Municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr.2, camera 38, etaj. 2
 • Telefon: (0040) – 264 – 368002, int.147
 • E-mail: patrimoniu@campiaturzii.ro

FIȘIERE

Total Documente: 32