Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului

1662

Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului se află în subordinea Primarului și a Arhitectului Șef și are în subordine Compartimentul G.I.S. și Compartimentul Trei Lacuri.

Activități specifice Serviciului Evidența și Gestiunea Patrimoniului și Compartiment GIS

 1. aplică şi respectă legislaţia specifică serviciului;
 2. întocmește materialele pentru şedinţele Consiliului Local, ce privesc activităţile de care răspunde;
 3. participă la inventarierea bunurilor din patrimoniul municipiului Câmpia Turzii;
 4. asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local, sau prin dispoziţii ale primarului, pentru evidenţierea, valorificarea şi buna gestionare a terenurilor şi construcţiilor din patrimoniului municipiului Câmpia Turzii, conform legii, după înscrierea în evidenţele contabile;
 5. asigură, la cerere, informarea asociaţiilor şi proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 6. exercită controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari;
 7. verifică actele depuse de către persoanele interesate și inițiază demersurile pentru atestarea persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii;
 8. preia și ține evidența cererilor pentru atribuirea terenurilor în conformitate cu prevederile Legii 15/2003;
 9. preia și ține evidența cererilor pentru atribuirea locuințelor din fondul locativ ;
 10. preia și ține evidența cererilor pentru atribuirea locuințelor construite prin ANL ;
 11. întocmește și ține evidența terenurilor atribuite in conformitate cu prevederile Legii 15/2003 în baza contractelor de împrumut de folosință și a proceselor verbale de punere în posesie;
 12. întocmeşte și ține evidența contractelor de închiriere a locuinţelor sociale, locuințelor din fondul locativ din municipiul Câmpia Turzii şi a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL, conform listei de priorităţi, aprobate prin hotărâri de consiliu local;
 13. întocmeşte și ține evidența contractelor de închiriere și concesiune a terenurilor și construcțiilor aflate în proprietatea municipiului Câmpia Turzii;
 14. întocmește și ține evidența protocoalelor de dare în administrare a imobilelor aflate în proprietatea municipiului Câmpia Turzii;
 15. întocmeşte, în conformitate cu prevederile legale şi asigură încheierea actelor adiţionale la contractele de închiriere privind modificări de clauze contractuale, termene, taxe, tarife, etc;
 16. oferă cetăţenilor informaţii despre fondul locativ şi informaţii cu privire la vânzarea locuinţelor;
 17. identifică persoanele care ocupă abuziv locuinţele din fondul locativ de stat şi propune adoptarea măsurilor de evacuare;
 18. urmăreşte respectarea disciplinei contractuale în derularea contractelor încheiate între Municipiul Câmpia Turzii şi persoane fizice și juridicce, aflate în evidenţă;
 19. întocmeşte toate documentele necesare pentru recuperarea debitelor;
 20. preia cererile, întocmește și ține evidența convențiilor de ocupare temporară a domeniului public;
 21. întocmește și actualizează permanent evidența terenurilor (curți și grădini, pentru amplasare de construcții – chioșcuri. tonete, spații pentru prestări servicii, activități comerciale etc,) și construcţiilor proprietatea municipiului Câmpia Turzii;
 22. participă la toate acţiunile consiliului local şi ale Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, care au drept scop actualizarea evidenţei, administrarea, exploatarea, conservarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii;
 23. întocmeşte documentaţiile privind închirierea, concesionarea, darea în administrare, transmiterea în folosință cu titlu gratuit şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Câmpia Turzii, în baza hotărârilor consiliului local;
 24. asigură preluarea unor bunuri în patrimoniu (mijloace fixe și obiecte de inventar), întocmind apoi acte de administrare ale acestora conform prevederilor legale în materie;
 25. acordă asistenţă de specialitate prin participarea la efectuarea expertizelor tehnice a imobilelor coproprietate de stat care face obiectul unor procese (grănițuire, indiviziune, etc);
 26. întocmește materialele pentru şedinţele consiliului local, ce privesc activităţile de care răspunde;
 27. administrează spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în patrimoniul municipiului Câmpia Turzii;
 28. verifică periodic situaţia juridică a imobilelor, reactualizând documentaţiile/situațiile existente, în funcţie de modificările survenite pe teren şi legislaţia la zi;
 29. aplică procedura legală de trecere a unui bun din domeniul public al municipiului Câmpia Turzii în domeniul public al statului în caza hotărârii consiliului local;
 30. aplică procedura legală în situaţia înstrăinării imobilelor din domeniul privat, în baza hotărârii consiliului local;
 31. verifică dovada înscrierii în evidenţa Oficiului de Cadastru şi evidenţa de Carte Funciară, a imobilelor şi spaţiilor ce sunt preluate în patrimoniul municipiului Câmpia Turzii;
 32. comunică Serviciului Buget-Contabilitate toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fişele contabile ale bunurilor;
 33. comunică unităților de învătământ sau societăților al căror acționar unic este Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii modificările și/sau completările survenite în structura sau natura bunurilor transmise în administrare, pentru a fi consemnate în evidența contabilă a acestora;
 34. efectuează controale periodice la imobilele închiriate, concesionate sau date în administrare, pentru a verifica respectarea modului de utilizare a acestora raportat la obligațiile cuprinse în actele de transmitere a folosinței bunurilor;
 35. ține evidența patrimonială a pajiștilor, întocmește, gestionează și monitorizează contractele de închiriere sau concesiune;
 36. inițiază procedurile de atribuire directă/închiriere/concesionare anual, până la data stabilită prin reglementările legale în vigoare;
 37. participă la elaborarea documentațiilor de evaluare a imobilelor, măsuratori, identificări de carte funciară, etc;
 38. participă la stabilirea si marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor unitații administrativ- teritoriale;
 39. eliberează autorizaţiile de foraje sau excavări conform prevederilor Codului fiscal în vigoare.

Compartiment Trei Lacuri 

 1. organizează activitatea de pescuit recreativ/sportiv în incinta zonei de agrement  ”Trei  Lacuri” cu respectarea legislației în domeniu;
 2. elaborează  regulamentul de pescuit;
 3. face demersurile necesare pentru obținerea tuturor avizelor necesare desfășurării activității de pescuit;
 4.  asigură aplicarea și respectarea cadrului general de organizare a activității în incinta zonei de agrement conform Regulamentului de ordine interioară, urmând să realizeze în mod corespunzător derularea contractelor, funcționalitatea și paza obiectivelor transmise în administrare precum și disciplina sanitar-veterinară în domeniul piscicol;
 5. încasază taxele/tarifele stabilite prin hotărâri ale consiliului local pentru ”Zona de agrement Trei Lacuri” și predă sumele de bani încasate, la serviciul de specialiate din cadrul Direcției Economice;
 6. ține evidența cu peștele reținut, conform regulamentului aprobat prin hotărâre a consiliului local, de către pescarii care au achitat taxa de pescuit și transmite către Direcția Economică situația pentru a se actualiza stocul de pește.

Conducerea

Contact

 • Adresa: Municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr.2, camera 38, etaj. 2
 • E-mail: patrimoniu@campiaturzii.ro
 • Telefon: 
  • 0264 366 566
  • 0364 135 647 int. 147
  • 0364 135 643 int. 143

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30