Serviciul Public Poliția Locală

1331

Serviciul Public Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Câmpia Turzii a fost înființat, organizat și funcționează conform prevederilor Legii nr. 155/ 2010 a poliției locale, H.G. nr.1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției locale, H.C.L. nr. 36/ 2011 privind înființarea poliției locale. Este organizat ca un serviciu în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără personalitate juridică.

 1. Structura organizatorică și atribuțiile serviciului

1.1. Structura serviciului

Activitatea desfășurată de Poliția Locală, conform atribuțiilor stabilite prin lege este asigurată la această dată de șeful de serviciu și 20 de polițiști locali, recrutați în urma organizării mai multor concursuri  pentru ocuparea posturilor vacante, organizați pe compartimente, astfel:

 • Compartiment Ordine și Liniște Publică și Circulația pe drumurile publice: 12 polițiști locali,
 • Compartiment Control Comercial și Transport: 2 polițiști locali,
 • Compartiment Protecția Mediului: 1 polițist local,
 • Compartiment Evidența Persoanelor: 1 polițist local,
 • Compartiment Dispecerat – 4 polițiști locali.

1.2. Atribuții

1.2.1. Compartiment ordine publică și circulație

Polițiștii locali din cadrul compartimentului constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind:
– conviețuirea socială, a ordinii și liniștii publice,
– buna gospodărire a municipiului,
– regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor,
– comercializarea și consumul produselor din tutun;
– oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis,
– masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule,
– circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap,
– alte domenii în care le sunt stabilite competențe.
Pe lângă atribuțiile mai sus menționate, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Ordine Publică și Circulație îndeplinesc și alte atribuții stabilite în sarcina autorității administrației publice locale.

1.2.2. Compartiment Control Comercial și Transport

Polițiștii locali din cadrul compatimentului au următoarele atribuții:
– verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorității administrației publice locale;
– eliberează: acord de funcționare/comerț ambulant, autorizație (alimentație publică), autorizații de transport persoane/marfă în regim de taxi/în regim de închiriere, autorizație taxi, autorizație utilizare stații;
– constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor specifice realizării atribuțiilor stabilite în sarcina autorității administrației publice locale.

1.2.3. Compartiment Mediu

Polițistul local din cadrul compartimentului desfășoară următoarele activități, conform atribuțiilor specifice stabilite de lege:
– verifică: respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale, asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor, existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite, respectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților, constată contravenții și aplică sancțiuni, conform atribuțiilor stabilite în actele normative în vigoare în sarcina autorităților administrației publice locale în domeniul protecției mediului;
– ține evidența deșeurilor generate la nivel de instituție și la nivelul municipiului și întocmește rapoarte, situații, planuri de acțiune în domeniul protecției mediului.

1.2.4. Compartiment Evidența Persoanelor

Principalele atribuții ale polițistului local din cadrul compartimentului sunt următoarele:
– înregistrează și ține evidența mandatelor și a deciziilor de executare a obligației de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunității primite de la judecătorii, respectiv Serviciul de Probațiune, repartizează persoanele la locul de muncă, supraveghează activitatea acestora și transmite instituțiilor respective adrese privind executarea mandatelor/deciziilor;
– înregistrează și ține evidența proceselor verbale de contravenție încheiate de polițiștii locali din cadrul serviciului și comunică procesele verbale în vedera executării amenzii.

1.2.5. Compartiment Dispecerat

Atribuțiile stabilite în sarcina polițiștilor locali din cadrul dispeceratului sunt următoarele:
– preluarea apelurilor telefonice la numărul unic de telefon: 0264991 privind sesizări sau reclamații ale cetățenilor, îndrumă patrulele de ordine publică și circulație în vederea soluționării eficiente a acestora și, după caz, informează celelalte servicii din cadrul instituției despre acestea;
– ține evidența petițiilor scrise primite de Compartimentul Ordine Publică și Circulație și întocmesc răspunsul către petenți;
– veghează permanent funcționarea normală a camerelor video amplasate în zonele cu nivel ridicat de risc, înregistrează orice eveniment deosebit surprins de camere și, dacă este cazul, anunță de îndată producerea acestora la numărul unic de urgență 112;
– asigură paza bunurilor și valorilor încredințate la sediul Serviciului Public Poliția Locală, interzicând accesul persoanelor fără drept în incintă, în afara orelor de program.
În exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege, polițiștii locali din cadrul serviciului colaborează cu reprezentanții altor instituții publice precum: Poliţia Municipiului Câmpia Turzii, Judecătorii, Parchetele de pe lângă Judecătorii, Serviciul de Probațiune Cluj, Prefectura Cluj, Consiliul Județean Cluj, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Garda Naţională de Mediu, Agenția pentru Protectia Mediului Cluj, Serviciul de Metrologie Legală Cluj, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor.

Conducerea

 • Șef Serviciul Public Poliție Locală: Alexandru Cozmin ROTAR

Contact

 • Adresa: Municipiul Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud Cluj
 • E-mail: spplct2012@gmail.com
 • Telefon: (0040)-0264-991

Program cu publicul: permanent, asigurat prin dispecerat

 

CONTINUTUL DOSARELOR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR / ACORDURILOR ELIBERATE PRIN SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ

1. DOSAR PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat  înregistrare ;
 • certificat  constatator sau anexă la certificatul de înregistrare,  pentru sediul social / sediu secundar de la adresa pentru  care se solicită autorizaţia ;
 • dovada deţinerii spaţiului ( extras C.F., contract închiriere, contract vânzare – cumpărare );
 • releveul  construcţiei. În cazul în care s-au efectuat modificări se va prezenta releveul  cu situaţia reală actualizată la data depunerii cererii, semnat şi ştampilat de un proiectant autorizat;
 • fişa de caracterizare a structurii de vânzare;
 • contract de salubrizare;
 • autorizaţie de securitate la incendiu, ( conform prevederilor legale în vigoare);
 • autorizaţie de mediu( conform prevederilor legale în vigoare),;
 • dovada achitării taxei pentru  eliberarea acordului de funcţionare, conform H.C.L. . ptr. anul în curs.

2. DOSAR PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PENTRU COMERȚ AMBULANT

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat  înregistrare ;
 • certificat  constatator sau anexă la certificatul de înregistrare,
 • dovada achitării taxei pentru  eliberarea acordului de funcţionare, conform H.C.L. ptr. anul în curs.

3. DOSAR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI ( cod CAEN grupele 561, 563, 932)

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat  înregistrare ;
 • certificat  constatator sau anexă la certificatul de înregistrare,  pentru sediul social / sediu secundar de la adresa pentru  care se solicită autorizaţia ;
 • dovada deţinerii spaţiului ( extras C.F., contract închiriere, contract vânzare – cumpărare );
 • releveul  construcţiei. În cazul în care s-au efectuat modificări se va prezenta releveul  cu situaţia reală actualizată la data depunerii cererii, semnat şi ştampilat de un proiectant autorizat;
 • fişa de caracterizare a structurii de vânzare;
 • contract de salubrizare;
 • autorizaţie de securitate la incendiu, ( conform prevederilor legale în vigoare);
 • autorizaţie de mediu( conform prevederilor legale în vigoare),;
 • dovada achitării taxei pentru  eliberarea acordului de funcţionare, conform H.C.L.. ptr. anul în curs.

4. DOSAR PENTRU ELIBERAREA / VIZAREA LA 5 ANI A AUTORIZATIEI DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI / ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copie după certificatul de înregistrare la O.R.C. ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familială sau persoană juridică, după caz şi certificat constatator;
 • copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în regim de taxi, pentru transportatorii persoană juridică sau întreprindere familială;
 • copie de pe certificatul de atestarea pregătirii profesionale al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
 • certificatele de cazier judiciar al conducătorilor auto, şi după caz, al managerului de transport în regim de taxi  şi închiriere, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:
  • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
  • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
  • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
  • infracţiuni contra traficului şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
  • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
  • infracţiuni contra patrimoniului;
 • avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi după caz,  avizele medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere;
 • cazier fiscal al al transportatorului, dacă acesta  este operator economic;
 • declaraţii pe propria răspundere :
  • privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau închiriere, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii  şi motivul acestora;
  • că poate asigura spaţii necesare pt. parcarea autovehiculelor, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
  • că deţine sau are capacitate financiară de a deţine un nr. de autovehicule, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
 •  dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei conform HCL . ptr. anul în curs.

5. DOSAR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copie autorizaţie de transport ;
 • copie certificat de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului ;
 • copie după certificatul de agreare emis de R.A.R
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la modul în care este asigurată dispecerizarea  şi copie după contractul de dispecerizare.
 • dovada achitarii taxei pt eliberare aut taxi  conform HCL 241 / 2017 (50 lei )
 • dovada achitării taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare stabilite conform H.C.L. ptr. anul în curs.

6. DOSAR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI TAXI ( art. 14^1 (4) lit. d)

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificatul de înregistrare  şi actul constitutiv al societăţii**
 • contractul de cesiune
 • copie autorizaţie de transport ;
 • copie certificat de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului ;
 • copie după certificatul de agreare emis de R.A.R.
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la modul în care este asigurată dispecerizarea  şi copie după contractul de dispecerizare.
 • dovada achitarii taxei pt eliberare aut taxi  conform HCL. ptr. anul în curs.
 • dovada achitării taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare stabilite conform H.C.L. . ptr. anul în curs.

7. DOSAR PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAȚIEI TAXI

conține:

 • cerere tip prelungire / prelungire și înlocuire
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • copie autorizaţie de transport persoane în regim de taxi;
 • copie certificat de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;
 • cartea de identitate a autovehiculului;
 • copie după certificatul de agreare emis de R.A.R.;
 • copie buletin de verificare metrologică  a taximetrului  aparatului de taxat;
 • copie după contractul de dispecerizare;
 • dovada achitarii taxei pt eliberare aut taxi  conform HCL ptr. anul în curs
 • dovada achitării taxei pentru folosirea locurilor de aşteptare stabilite conform H.C.L. ptr. anul în curs

8. DOSAR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI PENTRU UTILIZAREA STAȚIILOR

conține:

 • cerere tip
 • declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • certificat de înregistrare;
 • certificat constatator;
 • licenţă de transport;
 • contractul cu beneficiarul (în cazul curselor speciale);
 • programul de îmbarcare – debarcare
 • dovada achitării taxei conform H.C.L. pentru anul în curs

FIȘIERE

Total Documente: 12