Birou Urbanism și Amenajarea Teritoriului

2883

Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului face parte din Direcția Arhitect Șef, este subordonat Serviciului Evidența și Gestiunea Patrimoniului și conducerea este asigurată de un Șef Birou.

Responsabilități generale:

 • răspunde de organizarea, funcționarea și conducerea biroului conform legii sau a dispozițiilor conducerii instituției în condiții de economicitate, eficienţă și eficacitate;
 • răspunde de organizarea și implementarea standardelor de  management/control intern cu privire la activităţile subordonate;
 • răspunde de exercitarea și a altor atribuţii stabilite prin fişa postului;

Biroul are următoarele atribuţii:

 1. Asigură desfășurarea activității de relații cu publicul pe linie de urbanism si de amenajare a teritoriului;
 2. Întocmește si eliberează conform legislației în vigoare, certificate de urbanism, autorizații de construire si autorizații de desființare a construcțiilor;
 3. Calculează taxele de autorizare si de certificat de urbanism datorate bugetului local de către solicitanții autorizațiilor de construire/desființare si a certificatelor de urbanism;
 4. Analizează si supune spre avizare Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului si spre aprobare Consiliului Local – documentații de urbanism si regulamentele aferente (P.U.D.,P.U.Z.);
 5. Instituie si completează, conduce evidenta certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare si a proceselor verbale de contravenție întocmite, in cate un registru special;
 6. Verifica documentațiile tehnice si documentațiile de urbanism si de amenajare a teritoriului ce stau la baza emiterii autorizațiilor de construire/demolare;
 7. Verifica conținutul si legalitatea documentațiilor ce stau la baza emiterii certificatului de urbanism si autorizațiilor de construire/desființare;
 8. Verifica pe teren documentațiile prezentate de beneficiari in vederea emiterii autorizațiilor de construire/desființare;
 9. Răspunde petenților in termen legal, la cererile si sesizările făcute pe linie de urbanism, amenajarea teritoriului, autorizațiilor de construire/desființare;
 10. Participa la întâlniri, simpozioane, concursuri, având ca scop final îmbunătățirea calității activităților specifice sau cu impact asupra dezvoltării urbanistice a municipiului;
 11. Colaborează permanent cu instituții ale statului din teritoriu cum ar fi: Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Cultură, Culte si Patrimoniu Național, Direcția de Statistică, Oficiul Județean de Cadastru si Publicitate Imobiliară, Consiliul Județean, Prefectura, etc;
 12. Organizează și efectuează permanent, în numele autorităților publice locale de la nivelul municipiului Câmpia Turzii, acțiuni de control ce vizează:
  • legalitatea construcțiilor realizate;
  • respectarea autorizației de construire in ce privește: documentația tehnica vizata spre neschimbare aferenta autorizației de construire emisă, a amplasării in teren a construcțiilor conform prevederilor Codului Civil si a normelor de urbanism, a încadrării lucrărilor de construire in termenele de valabilitate si de execuție impuse prin autorizație;
 1. Constată săvârșirea contravențiilor, încheie procese verbale de constatare a contravenției pentru construcții fără autorizație, nerespectarea documentației tehnice aferente, nerespectarea termenului de valabilitate a autorizației, a condițiilor impuse prin aceasta, nerespectarea amplasamentului si propune sancționarea contravenționala;
 1. Comunica procesele verbale de contravenție serviciilor interesate;
 2. Urmărește încasarea amenzilor contravenționale si respectarea termenelor si masurilor dispuse in precisele verbale sau întocmește, în cazul nerespectării acestora, actele necesare acționării în instanță a contravenientului;
 3. Verifica începerea lucrărilor de construcții conform înștiințărilor de începere a lucrărilor;
 4. Participă la întocmirea de programe de dezvoltare urbană împreună cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul primăriei (urbanism, autorizarea construcțiilor si amenajarea teritoriului, investiții, patrimoniul public si privat, cadastru, fond funciar);
 1. Participă, prin reprezentant delegat din partea administrației publice locale, în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, conform prevederilor Legii nr.273/1994 cu modificările si completările ulterioare;
 2. Îndeplinește si alte atribuții prevăzute de lege, acte normative speciale sau încredințate de Primar;
 3. Asigura păstrarea si conservarea în siguranță a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al orașului;
 4. Întocmește si prezinta materiale, rapoarte referitoare la activitatea biroului;
 5. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituției, implicate in activitatea de urbanism;
 6. Execută în permanență controale privind respectarea disciplinei in construcții;
 7. Controlează respectarea normelor privind autorizarea construcțiilor;
 8. Rezolvă si răspunde în scris la sesizările si audientele cetățenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in construcții;
 9. Acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplina in construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabila a avizelor si autorizațiilor de construire;
 10. Verifica si ia masurile care se impun privind obligațiile șantierelor de construcții in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 11. Participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcțiilor provizorii de pe domeniul public, luând masurile legale ce se impun (amenda, desființare, demolare);
 12. Întocmește somații si procese-verbale de contravenție persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcții, informând, acolo unde este cazul, Inspecția de Stat in Construcții;
 13. In colaborare cu organele de politie si alte servicii publice trece la executarea in baza hotărârilor judecătorești definitive si irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 14. Întocmește și eliberează conform legislației in vigoare, certificate de atestare a edificării/extinderii construcțiilor;
 15. Înaintează Direcției Județene de Statistica rapoartele statistice in materie
 16. Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar, vor asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiata;
 17. Întocmește Certificate de nomenclatură stradală de numere pentru imobilele vechi si noi;
 18. Întocmește si eliberează avize de principiu pentru lucrările ce urmează a fi autorizate de Consiliul Județean;
 19. Valorifică propunerile cetățenilor ce prezintă conducerii instituției măsuri pentru soluționarea sesizărilor, cererilor si reclamațiilor în probleme de care răspunde;
 20. Verifică respectarea termenelor de începere și de terminare a lucrărilor de construcții si propune masuri daca acestea nu sunt respectate;
 21. La terminarea construcțiilor verifică valoarea reală a lucrărilor și recalculează taxele pentru autorizațiile de construire;
 22. Înaintează Serviciului Venituri situația privind procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor in vederea impunerii;
 23. Întocmește și eliberează avize de principiu privind racordul la utilități: gaz metan, energie electrică, apă-canal pentru construcțiile executate cu forme legale;
 24. Întocmește listele cu certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare eliberate pentru afișarea pe site-ul Primăriei/sediul Primăriei;
 25. Asigură secretariatul Comisiei Tehnice A.T.U.;
 26. Întocmește în sectorul repartizat autorizații de luare în folosință a construcțiilor, adeverințe de intravilanul localității, adeverințe de radiere, etc.
 27. Întocmește documentele necesare promovării in Consiliul Local a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate.

Conducerea

 • Ioana Simona ONIȘOR

Contact

 • Adresa: strada Laminoriștilor nr. 2-4
 • Email: birou.urbanism@campiaturzii.ro
 • Telefon:
  • (0040) 264 368 002 int. 177, camera 26
  • (0040) 364 135 677 int. 177, camera 26

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30