Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

789

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență desfăşoară  activităţi  de  informare  şi  instruire  privind  cunoaşterea  şi  respectarea  regulilor  şi  măsurilor  de  prevenire, comportare şi apărare  împotriva  incendiilor sau dezastrelor:

 1. cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a cauzelor de incendiu, sau alte situaţii de urgenţă;
 2. popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaţii de urgenţă şi consecinţele acestora ;
 3. execută aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie;
 4. participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare;

De asemenea, Serviciul verifică modul  de  aplicare  a  normelor,  dispoziţiilor,  instrucţiunilor  şi  măsurilor  de prevenire,  care  constă  în:

 1. efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire a incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă;
 2. stabilirea de restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, explozii, etc;
 3. asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu, a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;
 4. acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane;
 5. informează primăria, personalul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Cluj asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire şi starea de pericol, făcând propuneri  menite să înlăture pericolul;

Totodată, Serviciul execută acţiuni  de  intervenţie  pentru  stingerea  incendiilor,  căutare, salvare, limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, protecţia persoanelor, a  bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare, etc.:

 1. întocmeşte documentele operative de intervenţie;
 2. asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, avertizare, anunţare şi semnalizare a incendiilor, a instalaţiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces şi de intervenţie din cadrul localităţii;
 3. asigură forţele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu, sau alte situaţii prin luarea tuturor măsurilor de protecţie până la înlăturarea stării de pericol;
 4. dispune restrângerea utilizării clădirilor incendiate, avariate ori ameninţate, inclusiv evacuarea persoanelor şi animalelor din acestea, precum şi a folosirii terenurilor din vecinătatea imobilelor respective;
 5. are dreptul să utilizeze, potrivit legii, gratuit apa, indiferent din sursa din care provine;
 6. are dreptul să se deplaseze cu autospecialele şi mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
 7. solicită organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;
 8. are dreptul să intre, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în orice incintă a organismelor şi organizaţiilor, instituţiilor şi agenţilor economici;
 9. are dreptul să intre, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în locuinţele persoanelor fizice la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o situaţie de urgenţă, consimţământul nu este necesar;
 10. solicită sprijinul instituţiilor publice, agenţilor economici, mijloacelor de informare în masă şi cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente ce pot provoca situaţii de urgenţă;
 11. stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situaţiilor de urgenţă şi participă, la cerea acestora, la identificarea şi stabilirea factorilor care au generat unele situaţii de urgenţă.

În caz de necesitate Serviciul acordă ajutor  persoanelor sinistrate sau  a  căror  viaţă  este  pusă  în  pericol  în  caz  de  explozii,  inundaţii,  alunecări  de  teren,  accidente  şi  în  caz  de  dezastre  pe  teritoriul  localităţii:

 1. participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a surselor de alimentare cu apă;
 2. evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate;
 3. organizează şi pune în funcţiune, prin forţele proprii sau împreună cu alte structuri, locaţii speciale cu dotările necesare asigurării condiţiilor minime de supraveţuire a populaţiei;

Serviciul participă la  efectuarea  de  deblocări  şi  înlăturarea  dărâmăturilor  provocate  de  dezastre:

 1. în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor tehnologice din cadrul localităţii;
 2. participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în situaţii de dezastre;

Conducerea

 • Valentin Teodor MARINCA

Contact

 • Adresă: Strada Laminoriștilor, nr. 2, camera 28
 • Email: svsu@campiaturzii.ro
 • Telefon: 0264 368 002 int. 130

Programul cu publicul

 • Luni – Joi
  • 08:00 – 16:00
 • Vineri
  • 08:00 – 13:30

FIȘIERE

Total Documente: 2