Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 205 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea contractului cadru de mandat la societatile ce au actionar unic sau majoritar Municipiul Campia Turzii,ce se va incheia cu reprezentantii municipiului in adunarea generala a actionarilor la respectivele societati

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 204 din 24 Noiembrie 2016

Privind stabilirea unor masuri financiare pentru reprezentantii Municipiului Campia Turzii in adunarile generale ale actionarilor la operatori economici la care municipiul detine direct sau indirect o participatie unica sau majoritara.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 203 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea MANSARDARE CASA DE LOCUIT, in municipiul CAMPIA TURZII, str.Acad.DAVID PRODAN,nr.24,judetul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 202 din 24 Noiembrie 2016

Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE GARAJE AUTO in municipiul CAMPIA TURZII,str. Scolii,nr.4-6,jud.Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 201 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea actualizării "Programului anual de intreţinere, modernizare si investiţii, conform Contractului de delegare a servidului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, amenajare, intreţinere si infrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public privat al municipiului Câmpia Turz11, pentru anul 2016"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 200 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 şi modificarea listei de investiţii aferentă

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 199 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea executării lucrării „Canalizare piuvială strada Teilor" de către Compania de Apă Arieş S.A. pe un tronson de drum aflat în proprietatea publică a Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 198 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea acordării dreptului de uz şi servitute de trecere subterană in favoarea S.C. Electrica S.A. S.D.E.E. Cluj-Napoca asupra terenului cuprins in Documentaţia lucrării nr. 558/2015 ,Modernizare reţele electrice de distribuţie in municipiu1 Câmpia Turzii (P-ţa Avram Iancu Palat Cultural)", a Agenţiei de intretinere şi Servicii Energetice Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 197 din 31 Octombrie 2016

privjnd aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "TRECEREA IN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC iN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂNIPIA TURZII"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 196 din 31 Octombrie 2016

privind premierea cuplurilor care sărbătoresc "Nunta de aur" anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 195 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea aderării Comunei Iara, a Comunei Moldoveneşti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Văii Arieşului"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 194 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea retragerii Comunei Ceanu Mare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Văii Arieşului"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 193 din 31 Octombrie 2016

privind respingerea plangerii prealabile formulată de MOTORGA ADRIAN ŞI MOTORGA SEPTIMIA, inregistrată la sub nr. 32347/17.10.2016, prin care se solicită revocarea Hotărârii nr. 46/2016 adoptată de Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 192 din 31 Octombrie 2016

privind constatarea incetării mandatului de cenzor supleant la S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A a doamnei LUP IOANA şi desemnarea unui alt cenzor supleant

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 191 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 190 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea cantitătii de apă uzată evacuată de consumatorii casnici in reţeaua publică de canalizare a municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 189 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru —Activitatea de curăţarea transportul zăpezii pe căile publice şi menţinerea in stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau ingheţ in Municipiu1 Câmpia Turzii, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului, a Caietului de sarcni, a Contractului de delegare a serviciului şi a tarifelor pentru deszăpezire şi combatere polei

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 188 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea cuantumului majorărilor de intârziere in cazul veniturilor nefiscale datorate bugetului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 187 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea Acordului de Asociere privind infiinţarea "Asociaţiei de Proprietari Policlinica Câmpia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33, corp 1" şi Statutului „Asociaţiei de Proprietari Policlinica Câmpia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33, corp 1"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 186 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Loeal nr. 160 din 19.12.2013 şi a caietului de sarcini, anexă la aceasta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 185 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea modificării şi completârii inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiuiui Câmpia Turzii şi retragerii dreptului de administare asupra unui imobil

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 184 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de inehiriere nr. 10543 din 19.10.2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 183 din 31 Octombrie 2016

privind insusirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 52398 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 182 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea concesionărli directe in favoarea domnului Gall Doru Cătălin a unui teren in suprafaţă de 2,38 mp, in vederea extinderii locuinţei proprietate personală, prin edificarea unui balcon

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 181 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea concesionării terenurilor aflate in proprietatea municipiului Câmpia Turzii, in vederea construirii de balcoane şi logii la parterul construcţiilor colective
Vineri, 28 Iulie 2017
vizitator: 54.198.244.0