Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 194 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea retragerii Comunei Ceanu Mare din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Văii Arieşului"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 193 din 31 Octombrie 2016

privind respingerea plangerii prealabile formulată de MOTORGA ADRIAN ŞI MOTORGA SEPTIMIA, inregistrată la sub nr. 32347/17.10.2016, prin care se solicită revocarea Hotărârii nr. 46/2016 adoptată de Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 192 din 31 Octombrie 2016

privind constatarea incetării mandatului de cenzor supleant la S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A a doamnei LUP IOANA şi desemnarea unui alt cenzor supleant

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 191 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 190 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea cantitătii de apă uzată evacuată de consumatorii casnici in reţeaua publică de canalizare a municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 189 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru —Activitatea de curăţarea transportul zăpezii pe căile publice şi menţinerea in stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau ingheţ in Municipiu1 Câmpia Turzii, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului, a Caietului de sarcni, a Contractului de delegare a serviciului şi a tarifelor pentru deszăpezire şi combatere polei

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 188 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea cuantumului majorărilor de intârziere in cazul veniturilor nefiscale datorate bugetului local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 187 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea Acordului de Asociere privind infiinţarea "Asociaţiei de Proprietari Policlinica Câmpia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33, corp 1" şi Statutului „Asociaţiei de Proprietari Policlinica Câmpia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33, corp 1"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 186 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Loeal nr. 160 din 19.12.2013 şi a caietului de sarcini, anexă la aceasta

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 185 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea modificării şi completârii inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiuiui Câmpia Turzii şi retragerii dreptului de administare asupra unui imobil

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 184 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de inehiriere nr. 10543 din 19.10.2005

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 183 din 31 Octombrie 2016

privind insusirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 52398 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 182 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea concesionărli directe in favoarea domnului Gall Doru Cătălin a unui teren in suprafaţă de 2,38 mp, in vederea extinderii locuinţei proprietate personală, prin edificarea unui balcon

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 181 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea concesionării terenurilor aflate in proprietatea municipiului Câmpia Turzii, in vederea construirii de balcoane şi logii la parterul construcţiilor colective

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 180 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lncrarea CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ şi IMPREJMUIRE in jud. Cluj, rnun. Câmpia Turzii, str. Regina MARIA, nr. 8

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 179 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru luerarea CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E şi IMPREJMUIRE jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Regina MARIA, nr. 6

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 178 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea "DESFIINŢARE ATELIER VULCANIZARE, CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, REPARAŢII şi SPĂLĂTORIE AUTO, RACORDURI şi BRANŞAMENTE UTILITĂŢI", in jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 173

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 177 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBAN1STIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMIBARE DE DESTINATIE dîn hală vânzări, atelier întrefinere şi birouri, in SALĂ pentru EVENIMENTE, CONSTRUIRE EXTINDERE şi ETAJARE CLĂDIRE , Modificare POT, CUT, regim de inălfime, laterale şi limită posterioară, Mun. Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu nr. 36, jud Cluj.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 176 din 31 Octombrie 2016

privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuala a activităţii managerului Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Câmpia Turzii si a comisiei de soluţionare a contestaţillor, precum si aprobarea regulamentului de organizare si desfăsurare a evaluării

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 175 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii dîn invăţământul preuniversitar in unităţile şcolare din Municipiul Câmpia Turzi pentru anul şcolar 2016-2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 174 din 31 Octombrie 2016

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri cheltuien al Municipiului Câmpia la 30.09.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 173 din 3 Octombrie 2016

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 modificarea listei de investiţii aferentă

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 172 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea AMENAJARE PARCĂRI AUTO, in jud.Cluj, mun. CÂMPIA TURZII, str.AVIATORILOR, nr.1-3

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 171 din 22 Septembrie 2016

privind desemnarea reprezentantilor autoritătilor administratiei publice locale in comisiile de concurs pentru ocuparea functillor de director si director adjunet la unitătile de invătământ preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 170 din 22 Septembrie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE HALĂ TIP SHOWROOM COMERT NEALIMENTAR ŞI AMPLASARE TOTEM, str. 1 Decembrie 1918, nr.51, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj
Sambata, 23 Septembrie 2017
vizitator: 54.81.44.140